ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 555 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГЕОПРОУЧВАНЕ” ООД, представлявано от Петър Петров, редовно и своевременно призован изпраща за представител  адв.А.Т. с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован  се представлява от ю.к.В.М., редовно упълномощен с представено пълномощно в  днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото.

Образувано е по жалба от „ГЕОПРОУЧВАНЕ“ООД, ЕИК 128623214, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Ямболен“ № 13, представлявано от П.Я.П. против Ревизионен акт № Р-02002815000740-091-001/21.10.2015г., издаден от Г.Д.П., на длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и Е.Р.К. – ръководител на ревизията, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП, потвърден с Решение № 37/10.02.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Иска се отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен в частта, в която е отказано правото на ДДС кредит по фактурите в общ размер на 49 000 лева и са начислени лихви в размер на 7 541.08. лева.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването   на фактическите  и правни основания за издаването на оспорения ревизионен акт, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

адв.А.Т.- Поддържаме изцяло  жалбата. Представям  списък с копия от документи под опис, надлежно  заверени. Първата част от документите – обяснения, заповеди и спецификация на машина са представени по наше искане от „Инерт Транс” през неговия съдружник от дружеството „Лемикс”- Косово. Също така съм представила препис-извлечение   от два смъртни  акта, на лицата Б.С. и неговия  баща М.С.. Искахме  да призовем господин Стоилов за проведения  телефонен разговор, но за съжаление г-н  М.С.  почина. Няколко дни  преди смъртта си той даде обяснение пред нас, положил е лично подписа си. Представям два броя пълномощни за М.Б.С. и Б.М.С.  от „Интер транс 81”ЕООД. По повод на преводите, които са представени  от косовското дружество,  не можах да дам за превод, защото ги получих в петък, но ще  ги изпратя допълнително на съда по пощата. На база на дадената спецификация  отправям искане  за назначаване на съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ с формулиране  въпроси в искането, което Ви представям. Във връзка с това, че по делото липсват документи за компетентност, да се представят с препис за нас.

Ю.к.В.М. - Оспорвам  жалбата, относно представените  доказателства в днешно съдебно заседание  считам, че  посочените под номер 1,2,3, 4  не следва да бъдат приемани, тъй като същите не са преведени на български език от лицензиран преводач  Относно другите  заявявам, че оспорвам същите с изключение  на двата преписа от акт за смърт. Нямам възражение да бъде назначена  СТЕ   с така зададените   въпроси. По делото има заповед на териториалния директор, с която определя  органите по приходи, които могат да възлагат ревизии.

адв.А.Т. - Не съм видяла такъв документ.  Моля и за лицата  от екипа.Няма  документи за компетентността  на органите.

Ю.к.В.М.- Същите тези лица, които са упълномощени от териториалния директор издават заповед за възлагане  на ревизия, с която определя органите по приходите, които следва  да извършат тази ревизия. Тази заповед и всичките им изменения са налични по преписките и в тях са посочени лицата, които следва да извършат. ревизията и които са посочени  в ревизионния доклад.

адв.А.Т. - Тази заповед, която твърдите,  че я има, аз не съм я видяла. Също така колегата знае, че РА се издава от две лица, поради което искам да видя  документи за тяхната компетентност. Моля да представите с препис за нас. Един от въпросите за СТЕ  се основава  на представените  спецификации, т.е.документите,  които нямат превод, тъй като пристигнаха в петък  вечерта. рамките на следващата седмица  ще бъдат при Вас с превод.  Моля да приемете  представените  документи, след като представя по делото с допълнителна  писмена молба легализиран превод на същите.

Съдът като взе предвид представените  в днешно съдебно заседание  писмени документи и изразените в тази връзка  становища на страните, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото  следните  писмени документи, от представените  в днешното съдебно заседание: препис –извлечение от акт за смърт на М.Б.С., препис-извлечение  от акт за смърт на Б.М.С., обяснения от М.С., пълномощно от „Инерт транс 81” ЕООД, за Б.С. и пълномощно   от  „Инерт транс 81” ЕООД за  М.С..

Съдът намира искането за назначаване по делото на  съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена  от експерт-геолог  за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която да отговори на въпросите, поставени  в представеното  в днешно съдебно заседание искане от процесуалния  представител на жалбоподателя „Геопроучване” ООД.

Съдът ОПРЕДЕЛИ  депозит в размер на 300/триста/ лева, вносим от жалбоподателя в 3- дневен срок от днес, като след внасяне на депозита ще бъде назначено  вещо лице експерт- геолог, на което ще бъде  представено делото за изготвяне на експертизата.

По отношение  на искането  на процесуалния  представител на жалбоподателя  да бъде задължен  ответника да представи  доказателства, относно компетентността  на лицата, възложили  и извършили ревизията  съда намира  същото за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖВА ответната  страна да представи  доказателства  относно компетентността  на  лицата,  възложили и извършили ревизията.

Съдът намира, че делото не  изяснено от фактическа  страна предвид обстоятелството, че е необходимо събирането на допълнителни  доказателства, с оглед изясняване на фактическата  обстановка  по делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2016 година от 14.30 часа, за която дата и час страните се уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: