ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 555 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕНИЦА ЛУКС-3” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания предвид обстоятелството, че са събрани всички относими към предмета на спора доказателства и с оглед факта, че след като на жалбоподателя са дадени конкретни указания относно разпределението на доказателствената тежест в съдебния процес, същият не е проявил процесуална активност за защита на интересите си в този процес, поради това

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Съображения за това са изложени в издадения ревизионен акт и потвърждаващото решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: