ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 28 април 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 28 април 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 555  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от Г.К.М. *** против твърдян мълчалив отказ на началника на РДНСК – Бургас да се произнесе по негова молба вх. № ОС13-00-064/09.01.2009 год. за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ “разширение и преустройство на жилищна сграда, магазин – галерия на І етаж”, находящи се в поземлен имот с № 67800.501.404 по кадастралната карта на гр.Созопол. Възразява се, че административният орган не се е съобразил със съдебно решение на Бургаския окръжен съд, с което е било отменено издаденото разрешение за строеж на процесния обект, поради което строежът е извършен без нужните строителни книжа, което го прави незаконен и е налице основание за издаване на заповед за неговото премахване.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства,  тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

По подадената от жалбоподателя молба до РДНСК – Бургас вх. № ОС13-00-064/09.01.2009 год., административният орган не е правно задължен да се произнесе, поради което в случая не е формиран мълчалив отказ, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

В конкретния случай, в дискрецията на специализирания орган е да издаде заповед по реда на чл. 222 и сл. от ЗУТ, при наличие на изискуемите фактически основания, като отказът да се приложи материалния закон по искане, с което е сигнализиран, не представлява индивидуален административен акт, респ. не е налице мълчалив отказ. Отказ за издаване на индивидуален административен акт е налице, когато хипотезата на правна норма свързва с настъпването на определени факти, възникването (за администрацията) на задължение да издаде акт с определено от нормата съдържание, на основание заявено от жалбоподателя искане. Конкретно в случая - не съществува норма нито в ЗУТ, нито в друг закон, която да задължава началника на РДНСК да се произнася по искания за премахване на незаконни строежи и да постановява заповеди в този смисъл. При упражняване на правомощията си по чл. 225 ЗУТ този орган не е обвързан от наличието или липсата на сигнал за незаконно строителство - той действува служебно. При липсата на възможност началникът на РДНСК да бъде правно задължен да издаде заповед за премахване на незаконен строеж по искане на жалбоподателя, не е налице подлежащ на обжалване отказ.

На основание изложените по-горе съображения, поради липса на административен акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, жалбата като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.К.М. ***, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 555/09 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                           СЪДИЯ:………..…….