О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер       840   14.05.2016г.      Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на четиринадесети май две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 554 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “Грийнфрут БГ” ООД,  гр. Бургас с ЕИК 202513548 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. “Мария Луиза” №29, със законен представител И.Д.Д. - управител против заповед № 03 – РД/896/12.12.2015г. за изменение и допълнение на заповед № 03 – РД/896/16.06.2015г. на Изпълнителния Директор на Държавен Фонд „Земеделие“, мълчаливо потвърдена от Министъра на Земеделието и храните.

Поради отстраняване на установените от съдебния състав нередовности по жалбата, делото е било насрочено за 18.05.2016г. Преди датата на съдебното заседание е постъпила писмена молба, с вх. № 4975/13.05.2016г. от законния представител на оспорващия “Грийнфрут БГ” ООД,  гр. Бургас с ЕИК 202513548, с която се заявява, че на основание чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, оттегля оспорването на посочения по-горе индивидуален административен акт. Моли се производството по делото да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид подадената молба за оттегляне на оспорването, приема, че са налице условията на  чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК, и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С оттеглянето на оспорването оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. Видно е от публичната информация на Търговския регистър, че именно лицето И.Д.Д. е законен представител на “Грийнфрут БГ” ООД и като такъв е упълномощен по силата на закона за обсъжданото процесуално действие.

По изложените съображения и на основание  чл. 159, т. 8 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Грийнфрут БГ” ООД,  гр. Бургас с ЕИК 202513548 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. “Мария Луиза” №29, със законен представител И.Д.Д. - управител против заповед № 03 – РД/896/12.12.2015г. за изменение и допълнение на заповед № 03 – РД/896/16.06.2015г. на Изпълнителния Директор на Държавен Фонд „Земеделие“

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 554/2016г. по описа на Административен съд, гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ:____________________