О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 442              Година  17.03.2014              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на седемнадесети март две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 554 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод искане от инж.Д.Б.М. – Директор на Териториално поделение „ДЛС – Несебър” за незабавно прекратяване на незаконно принудително изпълнение, което се основава на разпореждане № 976/20.02.2014г. с което се връща лек автомобил – джип „Опел Фронтера” рег.№ А 61 34 КС на нарушителите, в присъствието на служители на РУП – Несебър. Твърди, че връщането е незаконно, тъй като са съставени и връчени актове за установяване на административно нарушение, налице е образувано административнонаказателно производство, а чл.41 от ЗАНН предоставя правото на актосъставителя да изземе вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата по чл.20 и 21 от ЗАНН, респективно чл.95, ал.2 от ЗЛОД. Прави искане Административен съд гр.Бургас да прекрати незаконното принудително изпълнение по връщане на МПС и да се разпореди то да бъде иззето и задържано от административния орган – ТП „ДЛС-Несебър”, до окончателното приключване на административнонаказателното производство.

С разпореждане № 1279/12.03.2014г. искането е оставено без движение и е указано на молителя, че в 3-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да посочи органа, чиито действия по изпълнението обжалва; 2.Да посочи конкретните действия които оспорва и да посочи в какво се състои искането му спрямо тях и 3.Да представи цитираното разпореждане № 976/20.02.2014г. .

В изпълнение на указанията на съда, по делото е постъпило писмо вх.№ 1924/13.03.2014г., в което се сочи, че: 1.Органа чиито действия по изпълнението се обжалват е Административен съд гр.Бургас и 2.Оспорва се връщането на МПС, „Опел Фронтера”, с рег.№ А 61 34 КС и искането е да бъде иззет автомобилът – средство за извършване на умишлено административно нарушение и да бъде предоставен за съхранение на административнонаказващия орган до приключване на производството, съгласно императивните норми на чл.20 и 21 от ЗАНН, във връзка с чл.41 от ЗАНН и чл.95, ал.2 от ЗЛОД. Към писмото е приложено разпореждане № 976/20.02.2014г..

Административен съд гр.Бургас намира, че производството по делото е недопустимо и следва да бъде прекратено, след като искането на директора на ТП „ДЛС – Несебър”, бъде оставена без разглеждане, по следните съображения:

Съгласно чл.271, ал.1, от АПК, орган по изпълнението е: т.1 за изпълнение срещу граждани и организации - административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган, а съгласно т.2 за изпълнение срещу административен орган - съдебният изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението.

Съгласно чл.274, ал.1 от АПК, взискател може да бъде административният орган, който е издал или е трябвало да издаде административния акт, и всеки гражданин, организация или орган, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници. Съгласно т.2, длъжници по изпълнението могат да бъдат гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници, а съгласно т.3, страни в производството са и прокурорът, омбудсманът или друг оправомощен в специален закон орган в случаите, когато изпълнителното производство е започнало по тяхна инициатива.

Видно от посочените разпоредби в АПК не е предвидена възможност съдът, който действа в качеството си на правораздавателен орган, а не в качеството си на административен орган, както да бъде страна по изпълнителното производство, така и да бъде орган по изпълнението. Ето защо, няма как съдът да извърши действия по изпълнение на постановеното от него  разпореждане № 976/20.02.2014г., по адм.д.№ 340/2014г. и тези действия да бъдат предмет на съдебен контрол.

В случая Административен съд гр.Бургас, в изпълнение на правомощията си по чл.250 и следващите от АПК, е постановил разпореждане 976/20.02.2014г., по адм.дело № 340/2014г.. С него е разпоредено да бъдат прекратени безусловно действията по задържане на лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС, собственост на Н.П.К. и Л.К.К., извършени от Директора на ТП „ДЛС – Несебър”, като лекият автомобил бъде върнат на собствениците незабавно, след влизане в сила на разпореждането. Това разпореждане, съгласно нормата на чл.253, ал.2 от АПК, подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията. Ето защо, няма как действията по неговото изпълнение да са извършени от Административен съд гр.Бургас и съдът не би могъл да е орган по изпълнението. В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид, че при извършената служебна справка по адм.дело № 340/2014г., не са установява в това съдебно производства да са извършвани действия по изпълнение на разпореждането.

На второ място, видно от направеното уточнение, оспорва се връщането на лекия автомобил и се прави искане той да бъде иззет отново.

Съгласно чл.294 от АПК, на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението.

Правомощията на съда при разглеждане на жалбата са предвидени в нормата на чл.298 от АПК, съгласно която, когато отмени обжалваното постановление, съдът сам разрешава въпроса по жалбата, а когато отмени друго действие, той задължава органа по изпълнението да го повтори валидно или да не го извършва.

Видно от посочените разпоредби, при обжалване на действията по изпълнението, съдът в случай, че отмени обжалваното действие, разполага с правомощия да задължи органа по изпълнението да го повтори валидно или да не го извършва. Ето защо, няма как съдът да разпореди автомобилът да бъде иззет отново, като в този случай съгласно чл.298, ал.2 от АПК, отмяната на обжалваното действие възстановява положението, съществувало преди извършването му, тоест това е последица от отмяна на действието по изпълнението.

На следващо място, видно от мотивите на направеното искане, по своята същност те касаят законосъобразността на разпореждане 976/20.02.2014г., по адм.дело № 340/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас, която обаче подлежи на контрол пред ВАС по реда на чл.254 от АПК, в производството по обжалването му, а не чрез оспорване на действията по изпълнение му.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на инж.Д.Б.М. – Директор на Териториално поделение „ДЛС – Несебър” за незабавно прекратяване на незаконно принудително изпълнение, което се основава на разпореждане № 976/20.02.2014г. с което се връща лек автомобил – джип „Опел Фронтера” рег.№ А 61 34 КС.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 554 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: