ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 554 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Кей енд Ви” ООД-редовно призовано, се представлява от адв. П., която представя пълномощно.

         Ответникът – Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Д..

         Прокуратурата на Република България не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на  „Кей енд Ви” ООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС, задължения за лихви по авансови вноски по ЗКПО, осигурителни и здравни вноски.

 

         Адв. П.: Поддържам жалбата. Първо, вземам становище по административната преписка – заявявам, че оспорвам истинността на  документите, описани в текста към Приложение № 6,  всички документи в Приложение № 7 и Приложение № 11 в ревизионния доклад. Оспорвам ги като неистински.

         Представям три молби по чл.192 от ГПК за искания за представяне на документи от трето неучастващо в процеса лице - описаните доставчици, с искане за представяне на посочените в молбите документи. Поддържам искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с отразени въпроси към вещото лице.

         В зависимост от становището на ответната страна по направеното оспорване и искания, моля, да ми дадете възможност за становище и представяне на други доказателства, включително и да се постави конкретна задача към вещото лице във връзка с работа в счетоводствата на трите доставчика и акционерно дружество „Владимир Дистилърс Къмпани” АД,  посочено и в ревизионното производство и в решението на директора на ОДОП за предоставени парични средства в размер на 1 200 000 лв.

 

         Юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

         По искането за съдебно-счетоводна експертиза  - предоставям на съда.

         По направеното оспорване заявявам, че ще се ползваме от събраните по преписката доказателства. 

         Относно искането за предоставяне документи от трето неучастващо в процеса лице, моля да не бъде уважавано, тъй като считам, че документите, които се изискват и с които ще се установяват факти и обстоятелства значими за процеса, вече са установени, като са дадени обяснения от третите лица в хода на ревизионното производство. Що се касае до конкретно описаните заявки приемо-предавателни протоколи, ние не знаем каква е била отчетността на тези лица и взаимоотношенията с жалбоподателя, дали са изготвяни такива или са били по установена уговорка.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. П.: В ревизионното производство жалбоподателят е заявил и в писмена декларация, че не е получавал стоки по процесните фактури и това налага събирането на доказателства от тези лица и с оглед обстоятелството, че в ревизионното производство се съдържат противоречиви данни за мястото, на което са предадени процесните стоки - сочат се обекти като ул. „Керамика”№ 2, както и други без ясно описание за административен адрес, за които се твърди, че се стопанисват от жалбоподателя.

Във връзка с направеното оспорване, че жалбоподателят не е заявявал и не е получавал стоки и не е извършвал плащане по тези доставки, моля, да се изискат доказателства от тези трети лица, за да се установи дали стоките са доставени на други адреси, за които има вероятна основателност. Представям извлечение от ТР на три дружества, находящи се на адрес ул. „Керамика” № 2 - тока е адреса, за който се сочи, че „Ара Ритейл”ЕООД има обект с касов апарат. В защитата по същество ще изложа съображения по доказателствата.

 

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. П.: В тези фактури, която истинност оспорвате, какво по точно оспорвате като твърдите, че са с невярно авторство, кой точно подпис оспорвате?

 

         АДВ. П.: Оспорвам подписа на издателя. Твърдя, че с тях се удостоверяват стопански операции с невярно съдържание, а именно че стоките са получавани от „Кей енд Ви” ООД. Твърдя, че те са издадени без реално да се издаден тези стоки и без да са получавани. За първи път за тях жалбоподателят узна в ревизионното производство и не са подписвани от лица от състава на дружеството и изобщо не са подписвани от получателя и не са заплащани от посочения в тях получател. В тази връзка е и задачата към вещото лице.

 

         По направеното оспорване СЪДЪТ счита следното: Представените фактури са частни документи. Жалбоподателят оспорва тяхното авторство и тяхното съдържание като уточнява че твърди, че те не са подписани нито от лицата, които представляват доставчика, нито от лицата, които представляват получателя. Съдът счита, че подписите под фактурите не са съществен реквизит в тяхното съдържание. Една фактура може да бъде издадена както от представляващия съответния търговец по закон, така и от всяко едно лице, което е назначено на съответната длъжност и има право да издава тези фактури от името и за сметката на търговеца. Съответно, получателят на фактурите, не винаги е представляващият по закон на дружеството, посочено като получател. Що се отнася до съдържанието, което е оспорено, съдът счита, че в тази част като частни документи фактурите имат единствено формална доказателствена сила. Те не обвързват с изявлението направено в тях съда и следва да бъдат оценявани с оглед всички обстоятелства по делото.

         В конкретния случай дружеството-жалбоподателя твърди, че не е получавал стоки нито фактури. Това е отрицателен факт, оборването на който    , в съответствие с правилата за разпределяне на доказателствената тежест в процеса, е възложено върху ответника.

         По съображенията, които съдът изложи,

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за откриване на производство по реда на чл.193 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

 

         По искането за представяне на доказателства от трети лица, съдът счита, че искането е основателно. Следва да бъдат изискани от „Бис и сие” ООД, „Табак Нетуърк” ООД и „Ара Ритейл” ЕООД доказателствата, ако разполагат с такива, относно доставките фактурирани към дружеството-жалбоподател.

 

         По изложените съображения, на основание чл.192 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ИЗПРАЩА молбите изготвени от процесуалния представител на жалбоподателя до третите лица „Бис и сие” ООД, „Табак Нетуърк” ООД и „Ара Ритейл” ЕООД, като им определя 14-дневен срок от получаване на молбите за представяне на справка – отговор.

 

         УКАЗВА на третите лица, че при неизпълнение на указанията на съда, на основание чл. 192, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 87 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съответните законни представители ще бъдат санкционирани.

 

         По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът се нуждае от съответни уточнения:

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОТВЕТНИКА:   Оспорвате ли обстоятелството, че фактурите издадени от доставчиците, описани в т.1 от молбата, не са отразени в счетоводството на жалбоподателя?

 

         Юк. Д.: Ако тези фактури са описани в РД като неосчетоводени, не оспорвам това обстоятелство, ако изрично е записано в РД.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани от адв. П. в молбата представена в съдебното заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице  С.В. А.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 850 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 10-дневен срок от днес.

Вещото лице  да бъде уведомено след внасяне на депозита.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че не сочи доказателства и не ангажира доказателствени средства във връзка с оспорването на определените задължения на осигурителни вноски.

 

Адв. П.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

Предвид липсата на доказателствени искания към момента, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013 година от 13,00   часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: