Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1298                 от 29.06.2018 г.            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 553 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** против Решение № 8/19.01.2018 г., постановено по НАХД № 434/2017 г. на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0282-000705/18.09.2017 год. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 8 точки. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като необоснован, неправилен и незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не се представлява. Не ангажира становище по оспорването.

Ответникът по касация – Началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, редовно уведомен, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като заявява твърдение, че оспорения съдебен акт е правилен и законосъобразен. 

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Карнобат е образувано по жалба П.С.П. против Наказателно постановление № 17-0282-000705/18.09.2017 год. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП на лицето е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 8 точки. Районният съд е събрал писмени и гласни доказателства, приел е, че фактическата обстановка е изяснена, а в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което е постановил решение, с което е потвърдил оспореното наказателно постановление.

 

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

 В сезиращата касационна жалба е оспорен първоинстанционния съдебен акт, като на първо място, касатора е оспорил извода на съда за доказаност на извършеното административно нарушение, формиран въз основа на свидетелските показания на актосъставителя. Видно от първоинстанционното съдебно производство, актосъставителя, разпитан в съдебно заседание е потвърдил установената и вписана както в АУАН, така и в НП фактическа обстановка, съгласно която, на 23.08.2017 год. в 16.03 часа в гр. Карнобат на кръстовището на бул. „Москва“ и бул. „България“, П.С.П. като водач на МПС – лек автомобил „Тойота Авенсис 2.0 Д4Д“ с рег. № СН 8957 АМ е преминал при червен сигнал на светофарна уредба, работеща в нормален режим, снабдена с допълнителна секция, отброяваща оставащото време до смяната на сигнала.  Правилно и обосновано първоинстанционния районен съд е приел, че този свидетел е възприел относимите към извършеното административно нарушение факти и обстоятелства и по-конкретно преминаването на управлявания от касатора лек автомобил при червен сигнал на светофара. В подкрепа на тези си твърдения, свидетеля е разяснил, че въпросната светофарна уредба има дублираща система, която показва оставащото време на съответния светлинен сигнал. В този смисъл и във връзка с пряко възприетата от свидетеля информация от дублиращата система, свидетеля е заявил, че при навлизане в кръстовището, автомобила, управляван от касатора е пресякъл при сигнал червено, като в същия момент, за служебния автомобил е светнал сигнал зелено.

Както се посочи, в касационната жалба се оспорва фактическата обстановка, описана в АУАН и НП и заявена от свидетеля актосъставител. В подкрепа на това оспорване, от страна на касатора, както в хода на първоинстанционното производство, така и в настоящото касационно не са ангажирани доказателства, поради което така заявеното оспорване се явява недоказано, а от там и неоснователно. 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/19.01.2018 г., постановено по НАХД № 434/2017 г. на Районен съд – Карнобат.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.