О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 723        27.04.2017 година,      гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 553 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хелио-тур-с” АД с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Витоша“ №103, представлявано от изпълнителния директор Е.И., против Акт за установяване на задължение по декларация № РА 000086/18.03.2016 г., издаден от орган по приходите при община Созопол.

По делото са постъпили заверени преписи от документите, налични в административната преписка.

Бургаският административен съд, след като се запозна с приложените в преписката писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

Предмет на съдебната проверка за законосъобразност е акт за установяване на задължения по декларация, с който са определени задължения на жалбоподателя „Хелио-тур-с” АД.

Според разпоредбата на чл. 4, ал.1 от ЗМДТ, задълженията за местни данъци се установяват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на задължение по декларация може да се обжалва пред директора на териториалната дирекция, съгласно чл. 107, ал. 4 ДОПК, а според чл. 4, ал. 5 ЗМДТ правомощията на териториален директор се изпълняват от ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община.

В нормата на чл. 156, ал. 2 от ДОПК, приложима относно актовете за установяване на задължения по ЗМДТ на основание чл. 144 от ДОПК, е предвидено обжалване на акта по административен ред, като процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване. В случая този процесуален ред не е спазен. В преписката липсват доказателства актът да е обжалван пред по-горестоящия орган, а и не са наведени такива твърдения от страните. Ето защо съдът приема, че производството е недопустимо и следва да се прекрати, като на основание чл. 130, ал. 4 от АПК жалбата се изпрати по подведомственост на надлежния административен орган.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио-тур-с” АД с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. “Витоша“ №103, представлявано от изпълнителния директор Е.И., против Акт за установяване на задължение по декларация № РА 000086/18.03.2016 г., издаден от орган по приходите при община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 553/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата на „Хелио-тур-с” АД на кмета на община Созопол, по компетентност.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: