ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 553 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Й., редовно призован, не се явява.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена,

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по повод жалба против ревизионен акт № 15002/10.11.2015г. издаден от орган по приходите и потвърден с решение № 13/18.01.2016г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената административна преписка.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка съгласно опис на л.36 от делото, както и приложеното решение №13/18.01.2016г.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в 3-дневен срок от съобщаването да посочи писмено твърди ли, че е подавал декларации обр.1 и обр.6 за ревизирания период, че е внасял надлежно дължимите авансови вноски, както и годишната изравнителна вноска за ДОО, ЗО и ДЗПО. Твърди ли, че е подавал декларации, с които е заявявал временно преустановяване на дейността му като адвокат през ревизирания период. В случай, че твърди, че някои от горните факти са се осъществили, ведно с писменото изявление адресирано до съда, да представи и доказателства (копие от декларации обр.1 и обр.6, банкови бордера за внесени авансови вноски, копия от декларации за спиране или преустановяване на дейността).

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган, най-късно до следващото съдебно заседание, да представи по делото всички ГДД по ЗДДФЛ подадени от жалбоподателя за процесните периоди, като УКАЗВА на ответника, че по делото се намира единствено декларацията за 2012г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя за вменените му от съда задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: