ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 553 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Й., редовно призован, не се явява.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 01.06.2016г., във връзка с дадени указания от съда, по делото е постъпила молба от жалбоподателя, в която същият заявява, че е подавал само годишна данъчна декларация, в която е декларирал липса на вноски по ДОО, както и че доказателства, които съдът визира в определението си жалбоподателят не би могъл да представи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Представям годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ от 2010г. до 2014г. вкл., подадени от жалбоподателя.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства - 5 броя декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010г., 2011г., 2012 г., 2013г. и за 2014г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата на Ж.К.Й. и да потвърдите оспорения ревизионен акт като правилен и законосъобразен.

Искам да отбележа, че същите твърдения за законосъобразност на акта сочи и самия жалбоподател, като казва, че органите по приходите са спазили всички законови изисквания, след което уточнява, че мотивите му са несвързани с констатациите на ревизионния акт, а със стремежа да изчерпи процесуалните възможности за обжалване предвидени в закона и един стремеж да постигне законодателни промени и цели, които нито са в правомощията на съда, нито са сред целите на настоящото обжалване на оспорения ревизионен акт.

В тази връзка считам и моля да съобразите мотивите на административния орган изложени в решението, с което ревизионния акт е бил потвърден.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение съобразно материалния интерес.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.24 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: