ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

771                          дата 01 април 2015 год.                   гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 01 април 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 553 по описа за 2015 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.Т.Т. и Т.П.Т., двамата от с.Черно море, община Бургас против разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас. С тази заповед е наредено жалбоподателите да премахнат незаконен строеж, описан като ограда от телена мрежа и бетонови колове, находящ се северно от УПИ ІІ-1717 и УПИ І-1718, кв.118 по плана на с.Черно море, община Бургас, в трасето на улица между о.т. 444, о.т. 445 и о.т. 442 по действащия ПУП на селото. В т.3 от разпоредителната част на заповедта органът е посочил, че допуска предварително изпълнение на издадената заповед на основание разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, с цел да се осигури безпрепятственото изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи по проект „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с.Рудник и с.Черно море по оперативна програма Регионално развитие и за защита на особено важен обществен интерес.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като е подадена извън установения срок, а за жалбоподателката И.Т. не се установява правен интерес от оспорването.

            Видно от мотивите на издадената заповед административният орган е приел, че извършител на строежа е жалбоподателят Т.Т. и той е посочен като адресат на заповедта. След като жалбоподателката Т. не е адресат на административния акт, то по отношение на нея не е налице правен интерес от оспорването, вкл. по отношение на разпореденото предварително изпълнение, независимо, че тя е посочена като един от съсобствениците на имота, в който е констатирано строителството. На това основание нейната жалба следва да бъде оставена без разглеждане. 

            С оглед очертания от жалбоподателите предмет на делото – обжалване на разпореждането на административния орган за допускане на предварително изпълнение на издадения от него акт, приложимата норма в случая е тази на чл.60, ал.4 от АПК, съгласно която разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му. Видно от административната преписка заповедта е била съобщена на жалбоподателя Т.Т.  на дата 09.03.2015г., поради което срокът за обжалване на разпореждането на административния орган е изтекъл на 12.03.2015г., а жалбата е депозирана пред съда на 20.03.2015г. извън установения срок. Посоченото в заповедта, че подлежи на обжалване в 14-дневен срок е относимо към обжалването на самия административен акт, против който двамата жалбоподатели също са подали жалба, но е неотносимо към самостоятелното обжалване на разпореждането за предварително изпълнение.  На това основание жалбата на този жалбоподател следва да се остави без разглеждане.

            Така мотивиран и на основание чл.159, т.4 и т.5 от АПК, Бургаският административен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Т.Т. *** против  разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас.

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.Т. *** против  разпореждане на административен орган за допускане на предварително изпълнение на Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас.

 

            Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: