ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,18.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети септември                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 553 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕНИ КАМПАНИ” АД, редовно уведомен, за него се явява адв.Р. с представено по делото  пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Колева

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.С.Г., която е депозирала заключението си по допълнителната съдебно-компютърна техническа експертиза в законоустановения срок.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.П., която е депозирала заключението си по съдебно-икономическата експертиза в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Р.: Не възразявам да се изслушат двете заключения в днешно съдебно заседание, но моля първо да се изслуша заключението по допълнителната съдебно-компютърна техническа експертиза.

Моля да приемете доказателствата, които сме депозирали с молба под опис. Представям и моля да приемете фактура и три документа удостоверяващи плащане на адвокатски хонорар по делото.

Юрисконсулт К.: Не възразявам относно поредността на изслушване на експертизите.

По отношение на представените писмени доказателства, не възразявам да се приемат и да се ценят съобразно тяхната релевантност към настоящия спор.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства.

Да се изслушат вещите лица, като нямам възражение по поредността на изслушване.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит вещото лице Г., изготвила допълнителна съдебно-компютърна техническа експертиза, със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт К.: Моля да поясните оборотите в колона 10 от приложението, т.нар. „общ оборот” по данни от сървъра, как са формирани?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са данни от дневните отчети, които се изпращат към сървъра и така се формира месечният отчет.

Юрисконсулт К.: Това са приключени платени поръчки в търговския обект, така ли да го разбирам?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

Юрисконсулт К.: На стр.7 от заключението, абзац 4 „файлове с разширения”, моля  да поясните каква е ролята на този вид файлове, кога се създават като файлове?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разширението на файловете зависи от програмата, с която се работи. Могат да бъдат променяни. Разширението показва, че тези файлове могат да бъдат променяни.

Юрисконсулт К.: Правилно ли е да твърдим, че тези файлове са вследствие от данни работата на сървъра?

Адв.Р.: В заключението е записано много ясно. Това са файлове издадени в клиентската част от софтуерния продукт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Файлове с това разширение, които могат да бъдат допълнително обработвани, разширението, което се дава, се определя от софтуера,с който се работи.

Юрисконсулт К.: На стр.8, т.6 от заключението е записано „Приключването на новата поръчка става при избирането на бутона „междинна” или с клавиш F6. При натискане на бутон „междинна” или клавиш F6, разпечатва ли се бележка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря.

Юрисконсулт К.: Как обяснявате различието в оборотите за месец октомври 2008 в колони 9 и 10 от приложението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да дам обяснение, не е в моята компетентност.

Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., на която определя възнаграждение в размер на 650 лева, от които 500 лева платими от внесения депозит, разликата от 150 лева да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице Д.П., изготвила съдебно-икономическата експертиза поделото, на която снема самоличността, както следва:

         Д.Д.П. - 41г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните поделото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Депозирала съм заключение, което поддържам.

         Адв.Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

         Юрисконсулт К.: На стр.7, т.11 от заключението, разликата в колона 10 по данни от сървъра и колона 9 по данни от фискалните памети в размер на 2500 лева е ли обоснована с посочена фактура?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр.7 в изречението по т.11, първи абзац, да се чете „фактура с № 0000000 301 от 26.04.2010г. Допуснала съм техническа грешка.

         Юрисконсулт К.: Нямам въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице П., на която определя възнаграждение в размер на 400 лева, от които 300 лева платими от внесения депозит, разликата от 100 лева да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.Р.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт К.: Нямам допълнителни искания. 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.Р.: Моля да уважите жалбата, като постановите решение, с което да отмените ревизионния акт изцяло като незаконосъобразен по основание и размер и необоснован. Моля с решението, с което уважавате жалбата, да ни присъдите всички разноски направени по доказани документи, приложени по делото.

         Ще представя подробни писмени бележки с аргументи и съображения.

 

         Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че  при издаване на ревизионния акт е спазен процесуалния закон и е мотивиран.

         На основание чл.161 от ДОПК, моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 33 436 лева. При присъждане на разноски, моля да съобразите § 2а от ПЗР на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаградения.

         Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за основателна. Издаденият ревизионен акт, потвърден с процесното решение на Директора на Дирекция „ОДОП” е неправилен и незаконосъобразен. Органът е допуснал нарушение на материалния и процесуалния закон, изразяващи се в неправилно прилагане на разпоредбата на чл.122 от ДОПК и при определяне на данъчните задължения за процесните периоди, както и по отношение на допусната и назначена от НАП експертиза. Видно от събраните доказателства по настоящото дело, в т.ч. и заключенията на вещите лица, считам че не са налице допълнително установени данъчни основи, които да не са били декларирани и да не са били обложени от жалбоподателя за съответните данъчни периоди, респективно не е налице допълнително дължим ДДС за процесния период, както и корпоративен данък за трите финансови години. Дължимият ДДС и корпоративен данък е бил деклариран от жалбоподателя и разчетен с бюджета в предвидения от закона срок. В настоящия казус липсват каквито и да било данни за укрити данъци, поради което моля да уважите жалбата и отмените ревизионния акт.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: