ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети май                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 553 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „РЕНИ КАМПАНИ” АД, представлявано от законния представител И.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв. Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, представител не се явява.

         В съдебна зала се явява вещото лице Н.Г..

 

         По хода на делото:

         АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

        

         Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

           

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         Н.С.Г. – българка, българска гражданка, магистър по информатика, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на експертизата.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изработила съм експертиза, която представям в срок и която поддържам.

 

         АДВ. Р.: Експертизата отговаря изчерпателно на всички поставени въпроси. Въпроси по същество нямам, но искам да направя две уточнения: на стр. 13 и 14, тъй като го няма като заключение в заключителната част на експертизата да уточним файловете с текст „Дневен отчет” за конкретната дата, които са съставени на същата тази дата да обърнем внимание, че са съставени в ранните часове на същата дата и също влизат в хипотезата „съставени за бъдещо време”. Това мисля аз, но искам да каже вещото лице. На стр. 13 има 6 или 8 бр. файлове за една и съща дата, но с различни часове.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 13 отразеният под дневен отчет (8 примера) час на съставяне на съответния файл е часът, който програмата генерира при приключване на работа с файла.

         Под „програма” имам предвид клиентската част от софтуера, именован на латински ANTONY SOFTWARE PRODUCTS на стр. 15 от заключението, която е инсталирана на иззетите 4 броя компютри.

         Базата данни в същото време се намира в сървър и всъщност часа се генерира от софтуера, инсталиран на дадения компютър.

         При подготвяне на заключението направих среща и със създателя на софтуера – А. мисля, че Г. беше фамилията му. Той е от Бургас. Не съм работила лично с този софтуер. Създателят му ми каза, че часът на създаване на файла може да бъде променян от компютъра. 

         Имам предвид под компютър тъй наречените от мен станции –т.е. 4-те иззети компютъра, тъй като достъпа до програмата чрез тях е бил неограничен.

         ВЪПРОС НА АДВ. Р.: На стр. 8 отгоре виждаме, че сте установили файла, съдържащ текст „дневен отчет”, създаден на 22.08.2012 г., което е време дори след предаване на заключението на вещото лице, изготвено в хода на ревизията. Това доказателство ли е, че могат да манипулират, копират, изменят както впрочем сте написали в заключението си?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно възможността да бъде манипулирана датата на съставяне на файла, примерно да се състави файл на определена дата, която да е по-ранна или съответно по-късна от действителната такава, не мога в настоящия момент да изложа конкретно становище.

         АДВ. Р.: На тези четири компютъра нито поради естеството на софтуерния продукт, нито поради естеството на намерената информация данните могат да бъдат достоверни. Не може да бъде доставена тази информация. Тя си противоречи. Вещото лице на НАП е събрало за 28.07.2010 г. и е извадило 4 отчета. Можем ли да приемем, че оборота е този на това дружество?

Нямам повече въпроси към вещото лице. Считам, че експертизата отговори изчерпателно и с оглед изводите на вещото лице, че първичната база данни на „Рени къмпани” АД се намира на сървъра, който понастоящем е при дружеството-жалбоподател и не е иззет и с оглед установяване, че информацията от фискалните принтери, които са били иззети и се намират в ТД на НАП, но не са били изследвани от вещото лице в хода на ревизията, както и с оглед обстоятелството, че информацията свалена от вещото лице на НАП от 4-те компютъра е вторична, може да бъде манипулирана и не може да бъде приета за достоверна поради характера й, вида й и установените в нея многобройни разминавания, несъответствия, противоречия, дублирания, нелогични и будещи неоснователни съмнения, моля съда да допусне допълнителна задача от същото вещо лице със задача, която съм формулирала в писмена молба с цел изясняване на спора от фактическа страна по делото, в която връзка моля, съдът да укаже на органа по приходите да осигурят достъп до фискалните принтери, които се намират при тях.

Моля да ни дадете допълнителна възможност след изслушване на допълнителното заключение при необходимост да представим нови доказателства и да направим нови доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че не е необходимо изследване на фискалните принтери. Ревизиращият екип е извършил облагането единствено на оборотите, които са посочени от вещото лице извършило експертиза в хода на ревизията, като е приспаднало оборотите, които дружеството е декларирало по справки-декларации. Няма сумиране двойно и укрити обороти, а само едно облагане на укритите. Не сме допуснали двойно облагане.

         АДВ. Р.: Първо, считам така направеното становище за неоснователно. Фискалните принтери са иззети едновременно с компютрите без да бъде уведомен жалбоподателят, та ако може да ги манипулира, да ги манипулира. Информацията снета от данъчните органи е да не е манипулирана постфактум.

         Второ, аз моля да обърнете внимание на заключението в констативно-съобразителната част на стр. 17. В предходно съдебно заседание представих 22 броя протокола, съставени от органа на НАП от внезапни проверки за това дали в този обект всяка продажба се отразява на касовия апарат. Въпросът ми към експертизата беше  да установи това, което пише в тези протоколи и има текстови файлове за тези протоколи. Това, което в настоящия ревизионен акт противоречи на данни, съставени в официални документи на НАП, които противоречат на констатациите на органа по приходите по повод на извършената ревизия.

         Това е оборено от тези 22 броя акта на ТД на НАП. При това положение е важно да стане ясно когато изследваме спорът от фактическа страна какво е декларирал моя доверител, какво е осчетоводил, какво е констатирал органа в едните документи и в другите доказателства, за да установим дали е чл. 122 и следващите от ДОПК в настоящия казус. На второ място, чл. 122 и следващите от ДОПК е специален ред. Разглеждаме спора по общия ред на закона - това, което се твърди от данъчните органи не може да бъде доказано с единственото тяхно представено доказателство и това е заключението на вещото лице, изготвено в хода на ревизията.
         Затова Ви моля да допуснете задачата така, както съм я формулирала в писмената молба.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тъй като според Вас ролята на 4-те иззети компютъра и е за изготвяне на справка на база данните от сървъра, дава ли софтуера възможност да се прави повече от една справка за един ден, както и да се прави отделна справка за всеки един от четирите компютъра?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Технически могат да се правят справки, но без да видя и не съм се запознала със софтуера не мога да кажа кой какъв достъп е имал.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам изготвеното експертно заключение в частта по въпрос № 1, като считаме, че не са налице нелогични съответствия.

         Считаме становището, че файловете са реално създадени на датата посочена в тях за немотивирано. Уточни се, че е допустимо и възможно часът и датата на всеки един от иззетите компютри да е различна от реалните време и дата, както и наред с това, че не може по категоричен начин да се установи, че не могат да бъдат правени повече от един дневен отчет за определен ден.

 

         Съдът като взе предвид становището на страните намира, че доколкото производството пред административния орган е протекло по реда на чл. 122 от ДОПК, в тежест на жалбоподателя както му е указано от съдебния състав да обори основанието за наличието на това обстоятелство и с оглед така дадените указания допълнително поставените въпроси се явяват основателни и относими към част от спорния предмет, поради което следва да бъдат уважени, като наред с това следва да бъде поставена и допълнителна задача на вещото лице да запознае страните по спора и съдебния състав с функциите, предназначението и фактическото приложение на цитирания в заключението софтуер наименован „ANTONY SOFTWARE PRODUCTS”.

         Заключението да бъде изготвено от вещото лице Н.Г. след внасяне на депозит в 7-дневен срок от днес, в размер на 500 лв., като вещото лице бъде уведомено за внесения депозит незабавно след внасянето му.

         Като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, съдът намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като делото следва да бъде отложено за друга дата, а именно 12.06.2013 г.

 

         АДВ. Р.: Господин съдия, предвид обстоятелството, че от 01.06.2013 г.-13.06.2013 г. включително отсъствам от страната, моля делото да бъде отложено за по-късна дата, като считам, че предоставеният срок за изработване на експертизата е по-малко от месец и не би бил достатъчен за вещото лице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм запозната с количеството информация, която се съдържа на сървъра, поради което не мога да отговоря на сегашния етап колко време ще ми е необходимо за изготвяне на допълнителната експертиза. Надявам се в рамките на двумесечен срок да е готова.

 

         Съдът като взе предвид становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като на същото следва да бъде изплатено възнаграждение съобразно внесения депозит и представената справка-декларация, в размер на 850 лв., от които 800 лв. платими от внесения депозит и 50 лв. вносими в 7-дневен срок от днес.

         Съдът счита, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, като същото бъде отложено за друга дата.

         Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.07.2013 г. от 15.00 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: