ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 27.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми март                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Ж. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 553 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „РЕНИ КАМПАНИ” АД, представлявано от И. С., редовно уведомени, се представляват от адв. Р., в качеството на представляващ адвокатство дружество „Р. и съдружници”.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Г..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпила жалба от „РЕНИ КАМПАНИ” АД гр. ***с Изпълнителен директор И. С. против Ревизионен акт № 02-1200929/31.10.2012 г., потвърден с Решение № 37/01.02.2013 г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

         Съдът УКАЗВА на административния орган тежестта да установи наличие на предпоставките на провеждане на ревизионното производство по реда на чл. 122 от ДОПК, а в случай, че същите бъдат надлежно установени, в тежест на жалбоподателя е да обори и отразените в оспорения ревизионен акт обстоятелства в хипотезата, в която административния орган не установи наличие на предпоставките на чл. 122, ал. 1 от ДОПК, негова е тежестта да установи верността на обстоятелствата явили се основание за издаване на оспорения ревизионен акт.

УКАЗВА на всяка от страните, че за позитивните обстоятелства на които страната се е позовала при изразяване на тезата си, нейна е тежестта да докаже съществуването на същата.

 

         АДВ. Р.: Оспорвам ревизионния акт. Поддържам жалбата против решението на директора на Дирекция „ОДОП”, с което същия е потвърдил и частично изменил ревизионния акт. Поддържам подадената молба с вх. № 2693/19.03.2013 г. за допускане на съдебно-компютърна-техническа експертиза със задачите посочени в нея, която моля да уважите.

Представям по опис писмени доказателства - заверени копия за извършване на проверки в обекта по процесния казус. Представям копия за ответната страна и представителя на прокуратурата.

         Моля да удължите срока за ангажиране на доказателства за жалбоподателя и доказателствените искания до приемането на заключението на съдебно-компютърна-техническа експертиза, тъй като същите ще станат ясни едва след приемане на нейното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. По искането за експертиза, предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с надлежна процесуална легитимация. Считам, че искането за допускане на съдебно-компютърна-техническа експертиза е основателна и моля да бъде допусната.

Моля да ни бъде дадена предоставена възможност в следващо съдебно заседание да вземем становище по представените писмени доказателства, представени в днешно съдебно заседание.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че представените доказателства са многобройни счита, че следва да предостави възможност на ответния орган и на представителя на Прокуратурата на РБ до следващо съдебно заседание да се запознаят с представените писмени доказателства, като съдебния състав също ще вземе становище относно допустимостта им и относимостта им към предмета на спора след изслушване становищата на ответната страна и представителя на Прокуратурата.

Съдът като взе предвид направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-компютърна-техническа експертиза, намира същото за относимо към предмета на спора и допустимо такова, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-компютърна-техническа експертиза, вещото лице по която след запознаване с доказателствата по делото, както и с информацията на CD, представляващо приложение към оспорения ревизионен акт да даде отговор на поставените в нарочната молба въпроси, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес да внесе депозит, в размер на 800 лв. по сметка на Административен съд – Бургас, като вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита.

 

            Съдът като взе предвид обстоятелството, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а да бъде отложено за друга дата, за която да бъде дадена възможност на експерта да изготви заключението си, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание 15.05.2013 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Да бъде уведомен за назначената експертиза експерта, като на същия бъде указано, че CD представляващо приложение към настоящия ревизионен акт се намира в Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП гр. Бургас и при жалбоподателя.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: