ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата  16 март 2011 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 16 март 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 553  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от “Сироко” ЕООД, гр.Несебър против действия по изпълнението на Заповед № РД-14-234/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-235/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-236/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-238/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-239/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-237/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-319/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-233/14.04.2008 год., Заповед № РД-14-465/14.04.2008 год., предприети от органа по изпълнението – началник на РДНСК Югоизточен район. Действията по изпълнението са описани от жалбоподателя като навлизане в концесионната територия без негово съгласие, прекъсване на водоподаването и елзахранването на  обекти, разположени на концесионната територия. Иска се отмяна на действията по изпълнението като незаконосъобразни и даване на задължителни указания на органа по изпълнението. Жалбата съдържа и искане за постановяване на обезпечителна мярка, изразяваща се в спиране на всякакви изпълнителни действия, описани в писмо изх. № РД1-Н-189-00-333/25.02.2011 год. на началника на РДНСК Югоизточен район.

         След извършена служебна справка съдът констатира, че в Административен съд – Бургас е образувано адм. дело № 524/2011 год. със  страни – жалбоподател “Сироко” ЕООД и ответник – началника на РДНСК Югоизточен район. По това дело е постановено Определение по хода на делото № 455/11.03.20011 год., видно от което, съдът е очертал предмета на спора, като е приел, че производството следва да се развива по реда на чл.294 и сл. от АПК, като от обстоятелствената част на жалбата е извел извод, че се обжалват действията на органа по изпълнението – началника на РДНСК Югоизточен район, предприети във връзка със същите посочени по-горе административни актове и представляващи навлизане в концесионната територия и принудително премахване на собствени на дружеството обекти, прекъсването на водоподаването и елзахранването към тях.

         По същото дело е постановено и Определение № 437/10.03.2011 год., с което съдът се е произнесъл по искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението, като форма на претендираната обезпечителна мярка. 

При тези данни, налице е хипотезата на чл.213 от ГПК, съгласно който, когато в съда има висящи няколко дела, които имат връзка помежду си съдът може да съедини тези дела в едно общо производство и да издаде общо решение по тях. Предвид очертания предмет на оспорването, касаещ едни и същи действия на органа по изпълнението, както и за да се обезпечи безпротиворечивото решаване на делата, същите следва да бъдат разгледани съвместно под номера на първоначално образуваното дело № 524/2011 год.  

 С оглед на горните мотиви и на основание чл.213 от ГПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

        

         СЪЕДИНЯВА адм. дело № 524/2011 год. и адм. дело № 553/2011 год., двете по описа на Административен съд – Бургас, за разглеждане в общо производство, което следва да продължи под № 524/2011 год.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 553/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

                                                            

 

                                                                                     СЪДИЯ: