Р Е Ш Е Н И Е  № 1028

 

Град Бургас, 22.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и шести април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА  ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Кристина Линова, с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 552 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, подадена чрез пълномощник, против решение № 11/22.01.2018г., постановено по н.а.х.д. № 219 по описа за 2017г. на Районен съд-Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 02-32/10.05.2017г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, с което на С.Д.Ф. с ЕГН **********, за нарушение на чл.32, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл.70, ал.1 от ЗРА.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, поради нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Излага доводи, че непосочването на надморската височина, на която се намира язовира, където е установен риболова, не е процесуално нарушение от категорията на съществените, тъй като това е публично известен факт, поради което не е ограничено правото на наказаното лице да разбере какво нарушение му е вменено. Искането е за отмяна на оспореното решението и потвърждаване на наказателното постановление. Редовно уведомен, касаторът не изпраща представител в съдебно заседание.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и моли съда да остави в сила оспореното решение.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира за отмяна на решението на районния съд и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че не са налице процесуалните нарушения, установени от районния съд.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на С.Д.Ф. е съставен акт за установяване на административно нарушение № В 0011069/23.04.2017г. от главен специалист „Рибарство и контрол“, отдел „Рибарство и контрол – Южна България – Пловдив“, за това, че на 23.04.2017г. в 9:50 часа, на язовир „Скала-2“, община Сунгурларе, извършвал любителски риболов с 1 бр. въдица, открита в работно положение във водата и намираща се под негов контрол, през периода на размножаване на пролетно-лятно размножаващи се риби, съгласно приложение № 1 към чл.32, ал.1 от ЗРА и съгласно заповед № РД 09-360/13.04.2017г. на министъра на ЗХ. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано като нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА, за което на С.Д.Ф. е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл.70, ал.1 от ЗРА.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление, обуславящо отмяната му като незаконосъобразно на самостоятелно основание, а именно пропуск да се посочи в същото на каква надморска височина се намира язовир Скала – 2. Изложени са мотиви, че от надморската височина зависи срока за забрана за улов на пролетно-лятно размножаващи се риби, съгласно б.Г от приложение № 1 към чл.32, ал.1 от ЗРА, а е недопустимо да се събират доказателства относно този факт в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление.

Решението е неправилно.

Съгласно чл.32, ал.1 от ЗРА, във водните обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно приложение № 1. Съобразно съдържанието на приложение № 1, сроковете за забрана на улов на риба не са точно определени, а са поставени в зависимост от надморската височина и сроковете определение в точка „Г“ от приложението. Така във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина срокът на забрана е от 15 април до 31 май, в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина - от 1 май до 15 юни, и в рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височина - от 1 октомври до 31 януари. В следващите алинеи на чл.32 от ЗРА са предвидени възможностите със заповед на министъра на земеделието и храните да се извършват промени в сроковете по приложението, както и обектите за които тази забрана да не важи. Именно такава е цитираната в наказателното постановление заповед № РД-09-360/13.04.2017г. на министъра на земеделието и храните. От съдържанието ѝ става ясно, че е забранен уловът на пролетно-лятно размножаващи се риби в рибностопански обекти в зависимост от надморската височина, както следва: в рибностопански обекти, намиращи се до 500 м надморска височина от 18.04.2017г. до 2.06.2017г. и в рибностопански обекти, намиращи се от 500 м до 1500 м надморска височина от 1.05.2017г. до 15.06.2017г. В тази заповед изрично са упоменати водните обекти на територията на всяка от областите, в т.ч. и Бургаска, в които е разрешен любителски риболов през визираните периоди на забрана и язовир „Скала-2“ не попада сред тях.

Касационната инстанция не споделя извода на районния съд, че непосочването на надморската височина на язовира в наказателното постановление представлява съществено процесуално нарушение, което е накърнило правото на защита на санкционираното лице и е самостоятелно основание на отмяната му. Действително надморската височина на рибностопанския обект е релевантен факт за определяне на периода, в който е действала забраната за улов на пролетно-лятно размножаващи се риби в този обект. В случая, обаче, пропускът тя да бъде изрично посочена в наказателното постановление не води до ограничаване правото на санкционираното лице да разбере какво точно нарушение му е вменено. Това е така, тъй като в него е посочено наименованието на язовира и мястото, където той се намира, което прави обективно възможно получаването на информация относно неговата надморска височина, която е публично достъпна, без да е необходимо изясняването на този факт чрез събиране на свидетелски показания в съдебното производство. На интернет страницата на ИАРА (http://iara.government.bg/?p=9993) е публикуван списък, озаглавен „Рибностопанските обекти от 500 до 1 500 м надморска височина за които има забрана от 1 май до 15 юни 2013г.“ (за пролетно–лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби), в който са посочени надморските височини на рибностопанските обекти, като е упоменато, че на територията на област Бургас, в чиито териториални граници е и община Сунгурларе, рибностопанските обекти са с надморска височина до 500 м.

С оглед изложеното, не е ограничено по никакъв начин правото на жалбоподателя да разбере, че посоченият в наказателното постановление язовир „Скала-2“, община Сунгурларе, област Бургас, е с надморска височина до 500 м, по отношение на който е установена забрана за извършване на риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби за период, определен със заповед № РД 09-360/13.04.2017г. на министъра на земеделието и храните, с която е направена промяна в приложение №1, а именно забрана в периода от 18.04.2017г. до 2.06.2017г.

В настоящият случай съдът намира за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че С.Д.Ф. е извършвал любителски риболов в язовир „Скала-2“ на 23.04.2017г., т.е. в период на забрана за улов на пролетно-лятно размножаващи се риби за този рибностопански обект. Деянието е правилно квалифицирано от административнонаказващия орган като нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА и законосъобразно за извършването му е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя на основание чл.70, ал.1 от ЗРА. Размерът на наложената му глоба е определен в законоустановения минимален размер от 1 500 лева.

Правилно и законосъобразно е постановено и на основание чл.90, ал.1 от ЗРА отнемането в полза на държавата на вещите, които са послужили за извършване на нарушението. С оглед тази норма, в случаите на чл.56 и чл.70 от ЗРА рибата и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са придобити, се отнемат в полза на държавата.

По изложените мотиви решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което да бъде потвърдено процесното наказателно постановление. 

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ - ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 11 от 22.01.2018г. на Районен съд-Карнобат, постановено по н.а.х.д. № 219 по описа за 2017г. на Районен съд-Карнобат, и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-32/10.05.2017г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на С.Д.Ф. с ЕГН **********, с адрес: ***, за нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева на основание чл.70, ал.1 от ЗРА, и на основание чл.90, ал.1 от ЗРА в полза на държавата са отнети вещите послужили за извършване на нарушението – 1 брой въдица.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:     1./                                                    

 

                                                                                                                          2./