ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести юли                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 552 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Ищецът Г.Б.А. се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана“.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ИЩЕЦЪТ: Във връзка с указанията на съда уточнявам, че по първия иск претендирам сумата от 1 500 лева- вреди за посочения в исковата молба период, а по втория иск- сумата от 900 лева.

 

В залата се явява юрисконсулт Ч., пълномощник на ответната страна.

Съдът запозна юрисконсулт Ч. с процесуалните действия до момента.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на ищеца,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА направеното от ищеца уточнение на исковите претенции, като същите да се считат предявени за сумата от 1 500 лева- по първия иск и 900 лева- по втория иск.

СЪДЪТ докладва делото:

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Г.Б.А. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, с която са предявени обективно съединени искове, както следва: за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 1 500 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода 11.09.2015г.-10.03.2016г., настъпили вследствие нарушаване на законоустановените изисквания относно хигиенно-битовите условия в затвора Бургас при изпълнение на взета спрямо ищеца мярка за неотклонение „задържане под стража“, както и сумата от 900 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за същия период, настъпили поради неосигуряване на медицинско обслужване.

В исковата молба се твърди, че по отношение на ищеца е взета от Окръжен съд Бургас мярка за неотклонение „задържане под стража“, която се изпълнява в затвора Бургас, считано от 11.09.2015г. Изложено е, че по време на престоя си в затворническото заведение същият е претърпял вреди, в резултат на лошите битови условия- недостатъчна площ на спалните помещения, недостатъчен приток на чист въздух, липса на санитарен възел, достъп до течаща вода и др. Наред с това се сочи, че не е осигурено медицинско обслужване съобразно изискванията на закона, като такова се осигурява два пъти седмично.

С исковата молба са направени доказателствени искания.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на исковите претенции. Приложени са писмени доказателства.

Съобразно разпоредбата на чл.154 от ГПК всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдените в исковата молба обстоятелства и да докаже, че е претърпял вреди- преки и непосредствени от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

Не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковете. Посочил съм доказателства в исковата молба. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Ч.: Поддържам изцяло писмения отговор и становището в него. Нови доказателства няма да соча.

Прокурор СТОЯНОВА: Считам, че исковата молба е процесуално допустима, доколкото в същата са посочени предпоставките на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Моля да приемете писмените доказателства, представени от ответника. Направените искания от ищеца считам, че следва да бъдат уважени. Няма да соча доказателства.

ИЩЕЦЪТ: Уточнявам, че със свидетеля Т.Б.Т. бяхме в съседни килии. Той ще установява обстоятелствата, които съм посочил в исковата си молба. Оттеглям искането си за представяне на НОХД №868/2015г. по описа на Окръжен съд Бургас.

 

СЪДЪТ намира приложените към отговора на ответника писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. По направените от ищеца доказателствени искания съдът намира следното: Искането за разпит на свидетел, посочено под т.1 от исковата молба, съдът намира за основателно, с оглед сочените от ищеца обстоятелства, които ще се установяват посредством гласните доказателства. Съдът намира за неоснователно искането за експертиза, която да даде заключение изпълнени ли са изискванията относно условията на живот и медицинското обслужване в затвора Бургас, доколкото се касае за правен въпрос и не са нужни специални знания на вещо лице. Основателно е искането за представяне от ответната страна на дневник, в който са отразени предписания на здравен инспектор, доколкото същото е относимо към предмета на спора и ще спомогне за неговото изясняване. Искането за медицинска експертиза съдът намира за неоснователно, доколкото в исковата молба не са наведени твърдения за заболявания на ищеца, а и за посочените от последния обстоятелства е направено искане за събиране на гласни доказателства. Искането за справка относно килиите, в които е била изпълнявана мярката за неотклонение на ищеца, не следва да се уважава, доколкото такава справка е приложена към отговора на исковата молба. Искането за съдебна експертиза за количеството и качеството на храната в Затвора Бургас съдът намира също за неоснователно, доколкото поставената задача не се отнася до качеството на храната в процесния период, а и то обективно не би могло да бъде изследвано понастоящем.

Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към отговора на ответника писмени доказателства, а именно: справка от комисар Б. М. с рег. № 313/09/19.05.2016г. и медицинска справка за лишения от свобода Г.Б.А..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Т.Б.Т., който да бъде призован за следващото съдебно заседание чрез началника на Затвора Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКА от началника на Затвора Бургас копие от дневника, в който са отразени предписания на здравни инспектори.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.Б.А. за допускане на съдебна експертиза, която да даде заключение относно съответствието на условията на живот в Затвора Бургас и медицинското обслужване с изискванията.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Г.Б.А. за допускане на медицинска експертиза, с посочените в исковата молба задачи.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебна експертиза, която да даде заключение относно количеството и качеството на храната в Затвора Бургас.

 

Ищец А.: Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Ч.: Нямам доказателствени искания.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.10.2016г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение на началника на Затвора Бургас, с оглед осигуряване присъствието на ищеца и на свидетеля в съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: