О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер  608                        от 05.04.2017 г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд –Бургас, втори състав, на пети април две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 551 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 147 от ДОПК и във връзка с чл. 4 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на „Хелио – тур-с“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Витоша“ ***, представлявано от Е.Б. – изпълнителен директор срещу Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № РА 000332/06.11.2005 год., издаден от Е.И.М. на длъжност старши инспектор в Отдел „Приходи, местни данъци и такси и услуги“ при Община Созопол, в качеството на орган по приходите, оправомощен със Заповед № 8-Z-1607/13.10.2014 г. на Кмета на Община Созопол.

В подадената жалба е заявено, че оспорения АУЗД е неправилен и незаконосъобразен относно определените такса за битови отпадъци и данък върху недвижимо имущество, като в подкрепа на така заявените твърдения са развити подробни доводи. Жалбата е подадена директно до Административен съд – Бургас с вх.№ 2215/06.03.2017 г., като не е спазен реда, предвиден в чл. 152, ал. 1 от АПК – чрез административния орган, чийто акт се оспорва до Административен съд гр. Бургас.

По разпореждане на съда, с писмо рег. № 7-11-03-65//23.03.2017 г. Кметът на Община Созопол е представил административната  преписка във връзка с оспорвания АУЗД № РА 000332/06.11.2005 год. В така представената преписка липсват доказателства, установяващи оспорване на цитирания АУЗД  по административен ред.

Съдът, като взе предвид представените към жалбата доказателства, намира следното:

Видно от приложената от административния орган преписка, в същата липсват доказателства за оспорването на АУЗД № РА 000332/06.11.2005 год., издаден от Е.И.М. на длъжност старши инспектор, орган по приходите, оправомощен със Заповед № 8-Z-1607/13.10.2014 г. на Кмета на Община Созопол, по административен ред, което е задължителна процесуална предпоставка за обжалването по съдебен ред – арг. чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, във вр. с чл. 144, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 156, ал. 2 от ДОПК.

            При тези фактически данни следва да се приеме, че не е проведена задължителната процедура по оспорване по административен ред. В случая не е бил сезиран компетентният за това произнасяне горестоящ административен орган, който в случаите на установяване на задължение по декларация по чл. 107 от ДОПК, каквато е настоящата хипотеза, е ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община, който в това производство има правомощия на териториален директор на Националната агенция за приходите – чл. 4, ал. 5, предл. 2-ро от ЗМДТ, във вр. с чл. 107, ал. 4 от ДОПК.

В глава четиринадесета от ДОПК са регламентирани способите за установяване на данъци и задължителните осигурителни вноски, като от тях за местните данъци и такси са приложими два способа: предварително установяване, което се осъществява с акт за установяване на задължение по данни от декларация (АУЗД) по чл. 107, ал. 3 от ДОПК и установяване, което се осъществява с ревизионен акт по чл. 108 от ДОПК. В конкретния случай, с жалбата се оспорват определените с АУЗД задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса битови отпадъци. В чл. 107, ал. 4 от ДОПК е предвидено, че актът за установяване на задължение по декларация може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. Както се посочи по-горе, в производствата по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 9б от ЗМДТ, сред които е и производството по установяване на задължение за такса битови отпадъци, като вид задължения, ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община осъществява функциите на териториален директор на НАП. Това означава, че при обжалването на АУЗД за данък върху недвижимите имоти и за такса битови отпадъци по административен ред, компетентен орган да разгледа жалбата е ръководителят на звеното за местни приходи при съответната община.

Обжалването по административен ред се явява абсолютна процесуална предпоставка за съдебно оспорване. С оглед на това, така подадената жалба до съда се явява процесуално недопустима за разглеждане и като такава следва да се остави без разглеждане, а делото, като административна преписка следва да бъде изпратено за разглеждане от компетентния горестоящ административен орган и едва след приключване на тази процедура жалбоподателя може да упражни правото си на жалба пред настоящия съд.

На основание изложените мотиви, Бургаският административен съд, втори състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио – тур-с“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Витоша“ ***, представлявано от Е.Б. – изпълнителен директор срещу Акт за установяване на задължение по декларация № РА 000332/06.11.2005 год., издаден от Е.И.М. на длъжност старши инспектор, орган по приходите, оправомощен със Заповед № 8-Z-1607/13.10.2014 г. на Кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 551/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото като административна преписка за разглеждане от ръководителя на звеното за местни приходи при община Созопол и произнасяне по жалбата против Акт за установяване на задължение по декларация № РА 000332/06.11.2005 год., издаден от Е.И.М. на длъжност старши инспектор, орган по приходите, оправомощен със Заповед № 8-Z-1607/13.10.2014 г. на Кмета на Община Созопол.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: