ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 551 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.К.Ч. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. А..

         Ответникът – началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Несебър при ОД МВР Бургас – П.К. - редовно уведомен, се явява лично.

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ОТВЕТНИКЪТ КОЛЕВ: Водя свидетеля Н.Л.. Моля да бъде допуснат в залата.

 

         В залата влиза свидетелят Н.Л..

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

         Н. С. Л. на ** години, с висше образование, служител в РУ Несебър  при ОД МВР Бургас, работи на длъжност полицейски инспектор в сектор „Охранителна полиция”.

 

         Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

 

         Свидетелят обещава да говори истината.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. А. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Вие ли осъществихте обучението в РУ на МВР Несебър на състава на постовата дейност?

 

         ОТГОВОР: На целия състав, не само на двете отделения. Жалбоподателят Ч. беше включен в този състав.

 

         Адв. А.: Моля на свидетеля да предявите дневника за отчитане на занятието по обучение на служителите без откъсване от работа по специална физическа подготовка и ПЛЗ л. 98-100.

 

         ВЪПРОС: Действително ли са провеждани тези занятия и подписа положен в дневника Ваш ли е?

 

         ОТГОВОР:  Почеркът е мой, подписите са мои, което удостоверява, че аз съм водил учебните занятия. Отразено е, че Ч. е присъствал и е бил на наряд. Учебните занятие се провеждат в началото на смяната с инструктаж от 30 минути. Обикновено говоря това за летния период, когато интензивността на работата е доста висока. На датата като визия и физиономия не мога да се сетя, но щом е отразено, че е бил, би трябвало да е бил.

 

         ВЪПРОС: Освен с учебна дейност, която отразявате за тези 30 минути, занимавате ли състава с нещо друго – оперативна обстановка, инструктаж например.

 

         ОТГОВОР: Основната дейност по време на инструктажа е запознаване с оперативната обстановка, поставяне на конкретни задачи на служителите и когато на тази дата има назначено учебно занятие /уточнявам за летния период, когато е натоварено/, тези учебни занятия се водят в рамките на 30 минути. За въпросните правила, съдържанието им е около 96 листа, фиксирам най-важните и основните рамки на нещата, по които трябва да се запознаят служителите. В последствие е тяхно задължение да се запознават по-подробно.

 

         СЪДЪТ: Тези правила, след като са им били представени, съдържат ли се някъде в РУ?

 

         ОТГОВОР: Стоят там, където са останалите материали на служителите, които изпълняват патрулно-постова дейност - при всички останали документи.

 

         СЪДЪТ: Обикновен полицейски служител има ли свободен достъп до тези документи?

 

         ОТГОВОР:  Да.

 

         Адв. А.: По отношение установяването на лицата, които са присъствали на това обучение, същите полагали ли са подписи по изискване и изисква ли се провеждане на изпит?

 

         ОТГОВОР: По отношение на първи въпрос - да - те фиксират, че са запознати с учебния материал с подпис в протокол или списък, който е заверен и подписан от началника на РУ. Ако е  уточнено в учебния план или в самото писмо се полага изпит, ако не, просто се запознават.

 

         Адв. А.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ОТВЕТНИКА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС:  Миналата година - 2015 г. проведе ли се изпит за майсторско управление на автомобил?

         СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Предмет на настоящото дело е неизпълнение на служебните задължения от страна на полицай Ч., а именно неотразяване на наряд в пътната книжка на автомобила, който му е предоставен за управление. Въпросът, във вида в който е зададен, няма връзка със спора.

 

         ОТВЕТНИКЪТ:  Нямам друг въпрос.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС:  Запознат ли сте с начина на оформяне на пътните книжки на леките автомобили в РУ?

 

         ОТГОВОР:  Да, тъй като и аз съм водач на служебен автомобил.

 

         ВЪПРОС: Когато пътната книжка е занесена в Областната дирекция на МВР за допълване със страници  и не е върната още на същия ден, по какъв начин се отразява в нея от водача факта на полагането на съответната смяна?

 

         ОТГОВОР:  Отговарям единствено за себе си – уведомявам оперативния дежурен, че автомобилът е без служебна книжка и по възможност вземам друг автомобил, който има такава пътна книжка.

 

         ВЪПРОС: Възможно ли е да излезете на дежурство с автомобил без пътна книжка и в последствие да нанесете в пътната му книжка необходимите данни, че сте го използвал на съответната дата?

 

         ОТГОВОР: Ако ми бъде разпоредено от по-висш началник за обслужване на тежко престъпление, ще го използвам като си водя отчетността след това на изминатите километри.

 

         Съдът няма други въпроси.

 

         Адв. А.: Не съм доволен от това което е изпратено от РУ. Целта беше да се изпрати дневник за получените и предадени сигнали и разпореждане в ОДЧ за конкретните дати, когато е било провеждано обучението по отношение на Заповед № І – 305/21.04.2014 г., за което се твърди, че е била нарушена от страна на жалбоподателя. Такъв дневник е приложен към материалите по производството, но за дата 08.09.2015 г., стр.79-80 от делото или това е датата, когато Ч. не е имал възможност да попълни пътната книжка. От този дневник става видно, че и през септември месец множество са получените сигнали за осъществени нарушения и престъпления на територията на к.к. Слънчев бряг като по този начин искаме да удостоверим, че за посочените дати 07.08. и 23.08. /датите на обучението/ в РУ Несебър е била една постоянна завишена оперативна обстановка, при която няма как да се провежда такова обучение, още повече, че са посочени три часа за провеждане на такова обучение. Не е представен списък за проведени обучения с оглед установяване  дали на Ч. му е проведено такова обучение.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Жалбоподателят Ч. запознал ли се е срещу подпис с тези вътрешни правила въз основа на неизпълнението на които е наказан?

        

         ОТГОВОР: Темите се спускат от ОДМВР Бургас и там изрично е отбелязано, че всички служители трябва да се запознаят. Когато е спуснато това писмо, аз не съм бил на работа още в РУ Несебър. Тази инструкция са започнали да я изучават от 2014 г. Когато ме преназначиха в РУ Несебър като началник група ООР, няколко месеца след това се проведе изпит на всички служители, водачи на МПС, от комисия от ОДМВР Бургас за майсторско управление на автомобил и познаване на нормативната база. Такива протоколи се изготвяха от Бургас и би трябвало в Бургас да има такива протоколи.

 

         Адв. А.: В материалите по делото е приложен някакъв протокол само за управление на МПС от служителите, а не със запознаване на нормативната база.

 

         По направените искания и изявления от страните съдът счита следното: Не е необходимо попълване на делото с нови доказателства. Бе разпитан свидетел, представено е веществено доказателство – оригинал от пътна книжка, представени са и допълнителни доказателства, чиято процесуална стойност съдът ще цени със съдебния си акт, наравно с показанията на разпитания свидетел Л..

 

         Съдът счита, че следва да приключи събирането на доказателствата и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представен оригинал на пътна книжка серия ЕВ контр.№ 264592 за третото тримесечие на 2015 г. за л.а. СИТРУЕН рег.№ 1352 КР.

         ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 4367/25.04.2016 г. доказателства, както и доказателствата представени с писмо вх.№ 4638/03.05.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. А.: Уважаеми г-н Съдия, считам, че в случая при издаване на процесната заповед на началник сектор ОП при РУ Несебър са налице множество нарушения на процесуалния закон и неправилно приложение на материалния закон. Представям писмено становище по жалбата.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Служителят има длъжностна характеристика според която трябва да познава вътрешно-ведомствената база. Тази инструкция е вътрешно ведомствен документ и негово задължение е да я изучи. Да се потвърди наказанието.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,25 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: