ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 551 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят В.К.Ч. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. А..

         Ответникът – началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Несебър при ОД МВР Бургас – П.К. - редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Ч. против заповед на началник сектор „Охранителна полиция” към РУ Несебър към МВР, с която на Ч. е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете до разпит двама свидетели - колеги на жалбоподателя, за установяване на факта, че към процесната дата книжката не е била в автомобила и поради обективни причини същата е била взета.

 

         ОТВЕТНИКЪТ КОЛЕВ: Жалбата не е основателна. Да се приеме административната преписка. Нямам претенции по доказателственото искане на жалбоподателя.

 

         СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Жалбоподателят В.Ч. е преминал обучение, съгласно представен дневник за отчитане на занятието /л. 99-100 от делото/. В този дневник и приложения към него план за организиране на специална подготовка /л. 102-103/, е посочено, че служителите са били обучавани от няколко лица. Кой е подписал документа на л. 99 от делото?

 

         ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА: Заявявам, че подписа на л. 99 е подписа на полицейския инспектор Н.З.. Уточнявам, че отразеното на л. 99 от делото присъствие на служителите,  буква „Н” удостоверява, че обучението е извършено по време на изпълнение на служебните им задължения – без откъсване от работата /наряд/.

 

         ВТОРИ ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: С какъв акт е възложено извършването на проверка на действията на В.Ч.?

 

         ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА:  В Областна дирекция на МВР Бургас в отдел „Охранителна полиция” е постъпил документ, който не знам под каква форма е бил и е за извършване на проверка по случай за установени наркотични вещества в патрулен автомобил, зачислен на РУ Несебър. Проверката е извършена от двама колеги от областната дирекция. Това е по справката, която е приложена на л.23-30 от делото. След приключване на проверката, двамата служители, които са я водили, изготвят справка и я докладват на директора на ОД МВР. Директорът със своя резолюция върху справката разпорежда на началника на РУ Несебър, че е съгласен с направените констатации и да се вземе административно отношение спрямо лицата, посочени в справката, тъй като вътре в справката за наказание е посочен и началникът на РУП, началникът на РУ с негова резолюция като пряк ръководител на служителя В.Ч., ми разпореди аз да му наложа дисциплинарно наказание. Аз лично не съм извършил проверката и не съм установил нарушение.

 

         ТРЕТИ ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА:   В.Ч. запознат ли е със справка 251 р 2432/26.01.2016 г. /л.23-30 от делото/?

 

         ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА: Запознат е със справката с още един служител. Запознаването е отразено саморъчно с подпис.

 

         СЪДЪТ: На представения екземпляр от справката е положен подпис от Ж. Д..

 

         ОТГОВОР НА ОТВЕТНИКА:  Ж.Д. е началника на дежурството.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Заявявам, че съм запознат със справката. Подписах се на справката един или два дена преди да ми издадат заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на жалбоподателя справката на л. 23-30 от делото.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Заявявам, че справката на л.23-30 е същата на която съм се разписал и аз, просто този екземпляр не е екземпляра на който съм се разписал.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Давал ли сте писмени обяснения по представената справка?

 

ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Давал съм писмени обяснения. Исках да ми бъде представена пътната книжка, но от Бургас не я изпратиха. Пътният екземпляр е входиран в районното управление.

 

Съдът счита, че с оглед така направените уточнения от страните, следва да събере допълнителни доказателства по делото.

         Съдът счита, че следва да допусне един свидетел на жалбоподателя за установяване на наличието или липсата на пътната книжка в автомобила към 08.09.2015 г., предвид обстоятелството, че с поисканите двама свидетели процесуалният представител на жалбоподателя цели да установи едни и същи обстоятелства.

От  друга страна, с оглед изявленията на ответника и жалбоподателя, съдът счита, че следва да призове като свидетел служителят Н.З., изготвил отчетната форма на дневник за отчитане на занятието по обучение на служителите без откъсване на работа, намиращо се на л. 98-100 от делото.

Съдът счита, че следва да задължи началника на сектор „Човешки ресурси” към ОД на МВР Бургас да представи заверено копие от писмените обяснения, депозирани от жалбоподателя В.Ч., във връзка с изготвена справка № 251 р 2432 от 26.01.2016 г. до директора на ОД Бургас на МВР.

 

По изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ КАТО СВИДЕТЕЛ полицейски инспектор Н.З. служител на РУ Несебър за следващото съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, началника на сектор  „Човешки ресурси” към ОД Бургас на МВР, да представи заверено копие от писмените обяснения депозирани от жалбоподателя В.Ч. във връзка с изготвена справка № 251 р 2432 от 26.01.2016 г. до директора на ОД Бургас на МВР.

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на жалбоподателя.

 

Адв. А.: Водим свидетеля. Той е пред залата.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. А.: Въведете свидетеля.

 

В залата е въведен свидетеля.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Х.Т.Б. на ** години, семеен, служител на МВР, водач на оперативен автомобил в РУ Несебър. Колега на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. А. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Разкажете какъв е начина за получаване на пътните книжки за километрите на автомобилите. Кой ги получава, на кого ги предоставя и кой ги попълва и за какъв период от време се ползват тези пътни книжки?

 

ОТГОВОР:  На всяко тримесечие пътните книжки ги получавам аз от авторемонтна работилница от колежката С., на която не знам фамилията. След това ги нося в управлението и ги раздавам на водачите, които са в момента на работа. Тъй като някои пътни книжки не стигат за този период от време - за три месеца, се налага тези книжки да се носят отново в авторемонтната работилница, за да бъдат добавени нова пътна книжка или листи, защото има криза. След това ги връщам обратно в РУ Несебър и се предоставят на ОДЧ или на водача, който е на работа, който да ги остави на останалите водачи.

 

ВЪПРОС: След като бъде попълнена пътната книжка и получите нова книжка за същото тримесечие, като се върнете от ремонтната работилница на кого точно предоставяте книжката?

 

ОТГОВОР:  Ако в момента автомобилът е в управлението и има водач, я давам на водача. Ако автомобилът е навън, давам книжката на ОДЧ, за да я даде когато автомобилът се върне от наряда.

 

ВЪПРОС: Спомняте ли си случая с колегата В.Ч. за процесния ден? Вие вземал ли сте книжката за „Ситроен” с рег.  № А 1352 КР, за да я предоставите в авторемонтната работилница за подмяна на самата книжка или за допълване на листове?

 

ОТГОВОР:  Конкретно пътната книжка не съм я получавал от колегата Ч.. Получил съм я от някой, който е бил водач в този момент на автомобила. Не съм я занесъл на 08.09.2015 г., тъй като е вторник, а на 09.09.2015 г., тъй като лятото пътувам в понеделник, сряда и петък за Бургас.

 

ВЪПРОС: Конкретно на 08.09.2015 г. пътната книжка била ли е при Вас?

 

ОТГОВОР: На 08.09.2015 г. не зная дали е била при мене, но за 09.09.2015 г. съм сигурен, тъй като съм я носил в Бургас.

 

ВЪПРОС: Имало ли е случай когато сте вземали книжката от предходния ден, за да я занесете в авторемонтната работилница?

 

ОТГОВОР: Да случвало се е, когато водачът ми е казал: „Книжката ми е свършила. Може ли да я занесеш в Бургас?”.... и аз я вземам.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Служителят по длъжностна характеристика е водач на автомобила. Следва ли служителят В.Ч. да управлява служебния автомобил без пътна книжка?

 

СЪДЪТ: Въпросът не е относим.

 

Адв. А.: Нямам повече въпроси.

 

 

 

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Как се отчита ежедневния пробег на служебния лек автомобил от водача, който го управлява?

 

ОТГОВОР:  Чрез попълване на пътната книжка.

 

ВЪПРОС: Кога се попълва пътната книжка?

 

ОТГОВОР: Сутрин, когато започне работа - попълва начален километраж и кой е водача, като периодично през деня се добавя маршрута през който е минал автомобилът. Накрая на смяната се смята крайния километраж и се отбелязва.

 

ВЪПРОС: Колко време Ви отнема задължението да занесете пътната книжка до авторемонтната работилница за допълване или за нова пътна книжка и да се върнете обратно в РУ?

 

ОТГОВОР:  Понякога отнема ден или два. Ако е петък, може да отнеме и три дена.

 

ВЪПРОС: Докато пътната книжка е в авторемонтната работилница, как за този период се отчита пробега на служебния автомобил в РУ?

 

ОТГОВОР:  По принцип, през това време колегите пишат на отделен лист кой колко километра е изминал и после когато пътната книжка бъде върната, си нанасят имената и километрите на съответните служители.

 

ВЪПРОС: Имате ли спомен в пътната книжка на служебния автомобил с рег. № А 1352 КР в периода септември 2015 г. да сте извършвал допълване на страници или подмяна?

 

ОТГОВОР:  Да, извършвано е допълване на страници.

 

ВЪПРОС: Страниците, с които се допълва пътната книжка, по какъв начин се закрепват към пътната книжка?

 

ОТГОВОР:  С тел бод. Не се номерират. Те се вадят от друга пътна книжка. От една пътна книжка слагат на друга пътна книжка, което не е правилно, но има недостиг.

 

ВЪПРОС: Допълването на пътната книжка с нови страници отразява ли се някога писмено в самата книжка или в някакъв документ на РУ?

 

ОТГОВОР:  Не. Само когато се добавя нова пътна книжка към старата, само тогава се записва.

 

ВЪПРОС: След като пътната книжка бъде попълнена докрай включително и с добавените страници, какво се случва с нея?

 

ОТГОВОР: Накрая на тримесечието се предават в авторемонтната работилница – предавам тези книжки и ми дават нови  пътни книжки за следващото тримесечие. Авторемонтната работилница е към сектор „УССД”.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. А.:  След като получите повторно тази пътна книжка с добавени страници, всеки от водачите, който към момента не я ползвал я попълва, или конкретно този който е на смяна я получава?

 

ОТГОВОР:  Този който е на смяна, той я попълва. Оставя място за подписа на колегата, който е бил и къде е ходил. Трябва да попълва километрите, за да може да стигне до неговата графа.

 

ВЪПРОС: Запознато ли е ръководството на РУ Несебър за този начин на работа с пътните книжки, че когато има недостиг на страници, пътните книжки се носят до ремонтните работилници и се носят обратно?

 

ОТГОВОР:  Устно е известно, но писмено няма нищо.

 

ВЪПРОС НА ОТВЕТНИКА: Какво има на първата страница на пътната книжка?

 

ОТГОВОР:  За коя кола е пътната книжка, кои са водачи на този автомобил, но има място само за трима водачи, макар че колата се кара от няколко човека и подпис на ръководителя има.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Аз мога да представя копие на пътната книжка като на първа страница има указание. Представям и моля да приемете заверено копие от първата страница на пътна книжка.

 

Адв. А.: Да се приеме представеното доказателство.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното доказателство заверено копие от пътна книжка, серия ЕВ, контр. 285742.

 

Съдът счита, че следва да допълни делото с допълнителни доказателства.Предвид твърденията на жалбоподателя и на свидетеля в които се съдържат изявления, че към датата 08.09.2015 г. пътната книжка е възможно да не се е намирала в служебния автомобил, на разположение на съответния водач, съдът счита, че следва да се снабди с оригинала на пътната книжка от ОД на МВР Бургас.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началник сектор „УССД” към ОД Бургас на МВР, в 7- дневен срок от получаване на съобщението, да представи в оригинал пътна книжка серия ЕВ контр. 264592 за третото тримесечие на 2015г. за л.а. марка „Ситроен” с рег. № А 1352 КР, който обслужва РУ Несебър на МВР.

УКАЗВА на началника на сектор „УССД”, че при неизпълнение на възложеното му задължение същият може да бъде санкциониран.

 

Адв. А.: Имам доказателствено искане. Ние не оспорваме автентичността на дневника, в който е отразено, че жалбоподателят е запознат със Заповед № Із-305/21.02.2014 г. на министъра на МВР, който сочи начина на попълване на тези пътни книжки, тъй като подзащитният ми няма спомен да е запознат с тази заповед. Моля да изискате от началника на РУ Несебър и от директора на ОД МВР Бургас да предостави ежедневна ведомост и наряден дневник, от който да бъде установено по безспорен начин дали лицата, посочени в дневника за обучение, действително са били на работа в дните 07.08.; 08.08. и 24.08.2015 г. Да бъде задължен началника на РУ Несебър да представи допълнителна документация установяваща установките на наряда и дейността изпълнявана от Ч. за въпросната дата, тъй като считам, че това е невъзможно, тъй като е посочено, че обучението е проведено в един период от време, когато са най-много ангажирани полицейските сили в РУ Несебър през  летния сезон и за мен буди съмнение, че действително е проведено такова обучение. Поддържам искането да бъде предоставена автентичната пътна книжка.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: По доказателственото искане на адв. А. противопоставяте ли се?

 

Адв. А.:  Има ежедневна ведомост, няма наряден дневник. Ежедневната ведомост е представена по делото.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Информационна карта на наряда от кой се попълва?

 

ОТВЕТНИКЪТ:  От старшия на наряда.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Несебър, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, на представи заверено копие от седмичен график за дежурствата на служителите в РУ Несебър – включващ датите 7 август 2015 г., 8 август 2015 и 24 август 2015 г.

В същия срок началникът на РУ Несебър следва да представи евентуално изготвени информационна карта на наряд за посочените три дати, ако в наряда е бил включен и служителят В.Ч..

В същия срок следва да бъдат представени и ежедневни ведомости за 07.08.2015 г.; 08.08.2015 г. и 24.08.2015 г.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Кога ползвахте отпуск през 2015г.?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  За 2015г. си ползвах отпуска сега. Мисля, че през лятото на 2015 г. не съм ползвал отпуска.

 

Адв. А.: Моля да допуснете въпрос към ответника:

Само информационната карта ли е удостоверяващия документ с който конкретизирате времето и мястото на разстановка на нарядите. При приключване на работа от страна на служителите на „Охранителна полиция” има ли задължения същите чрез докладна записка да дават сведение как е протекло дежурството?

 

СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Допускам въпроса. Моля отговорете.

 

ОТВЕТНИКЪТ:  Полицай Ч. е служител в група за охрана на обществения ред, които изпълняват патрулно постова дейност. Ежедневните форми на отчет на тази група са седмичен график, ежедневна ведомост и разпореждане от началника на РУ за разстановка на силите и средствата за денонощието, като в разпореждането се посочва какви задачи приоритетно би трябвало да изпълнява наряда по време на работната си смяна. След приключване на работната смяна служителите са длъжни да изготвят писмени докладни записки за всеки случай и за всичко, което е станало по време на смяната. Дори да е нямало събитие, пак се пише докладна записка по часове, тъй като изпълняват определени маршрути. Една част от докладните отиват в досъдебно производство, ако служителят е участвал при разкриване на престъпление, а там където няма данни за такива, се съхранява при нас. Съхраняват се за срок от една година, ако не са класифицирани.

 

Адв. А.: Моля да поискате от началника на РУ Несебър да се изпратят докладните записки от служителите, които са участвали в обучението, за да се види дали някой от тях е посочил, че е осъществил такава дейност.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: В този вид искането няма как да бъде допуснато, защото един от служителите е посочил или не, че е участвал в обучение, обстоятелство, което не е към спора. Съществено е дали В.Ч. е участвал в обучението на 07.08; 08.08. и 24.08.2015 г. поради което, съдът счита, че следва да изиска докладните записки, изготвени от Ч. по време на дежурствата му през месец август 2015 г. С тези докладни записки, съдът ще установи при съпоставка на кои дати Ч. е бил на работа и съвпадат ли тези дати с датите, отразени в представеното доказателство за проведено обучение.

Съответно, тези факти ще бъдат сравнени с резултатите от разпита на свидетеля Н.З., като по този начин ще бъде установено дали в действителност жалбоподателят е преминал през обучението, което е отразено по представения дневник.

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Несебър, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи докладните записки изготвени от В.К.Ч. служител на РУ Несебър през август 2015 г. в резултат от положени от него наряди.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.06.2016 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати съобщение на третите научастващи лица.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: