Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 868/15.05.2015                          град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на тридесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:  1. Румен Йосифов

                           2. Ванина Колева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 551 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208 – чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н. Г. С. в качеството му на ЕТ „Н. С.” със седалище и адрес на управление в *** против решение № 14/09.02.2015г., постановено по НАХД № 369/2014г. по описа на Районен съд – гр. Поморие. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат В., която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства и пледира за уважаване на жалбата.

Ответникът – директорът на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите не се представлява в процеса и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателна касационна жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е частично основателна.

Производството пред Районен съд - Поморие е образувано по жалба на ЕТ „Н.- С.” против наказателно постановление 34551/11.11.2014г., издадено от директора на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което са му наложени следните административни наказания: имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.15, ал.1 от същия закон; имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.127, ал.2 от същия закон и имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл.8, ал.1 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на ПРС изменя наказателното постановление в частта, в която на търговеца е наложена санкция по чл.197 от ЗЗП като намалява същата на 300 лева. Наказателното постановление в останалата част, районния съд потвърждава.

Решението на Районен съд – Поморие е неправилно в потвърдителната част, касателно санкцията по чл.200 от ЗЗП и правилно в останалата част.

Основателно е възражението на касатора за приложение на чл.18 от ЗАНН и за недоказаност на деянието, квалифицирано като нарушение на чл.15, ал.1 от ЗЗП. В обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление е записано, че при проверка, извършена на 15.05.2014г. от служители на КЗП в магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Козичино, община Поморие, се предлагат пакетирани стоки, алкохолни напитки, хляб, тестени изделия, колбаси, олио, оцет, сладолед и др., в близост до които няма обявени цени в български лева. В конкретния случай проверяващите са констатирали необявените цени за няколко продукта, квалифицирали са ги като едно нарушение на чл.15, ал.1 от ЗЗП и са наложили обща санкция в размер на 300 лева. Описването на нарушенията по метода на примерното изброяване („…. и др.“) представлява нарушение на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 на ЗАНН и на чл.18 от същия закон, според който когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Допусната нередовност е съществена и опорочава наказателното постановление в тази част в степен, обуславяща отмяна.

Отмяната на наказателното постановление в тази част следва и от друго основание – недоказаност на нарушението по чл.15, ал.1 от ЗЗП. По делото не съществува спор, че проверката в обекта на касатора е извършена съвместно от служители на КЗП и от служители на НАП. Констатациите на първите са обективиран в протокол № 0151839/15.05.2014г., съставен в 12,00 часа, а констатациите на приходния орган са отразени в протокол № 0143300/15.05.2014г., съставен в 12,10 часа. В първия протокол е посочено, че изброените стоки не са етикирани, а във втория е удостоверено точно обратното – цени на хляба – 0,95 лева; безалкохолно 2. – 0,70 лева; бира – 1 лев, уиски „Бърбан“ – 2,70 лева. Констатираното противоречие между фактите, установени от служителите на КЗП и фактите, констатирани от служителите на НАП опровергава първата част от съдържанието на акта за установяване на административно нарушение, който не се ползва с презумптивна доказателствена сила в производството по оспорване на санкцията. Поради това, наложената на касатора санкция по чл.200 от ЗЗП, е незаконосъобразна и трябва да се отмени.

Неоснователни са оплакванията на касатора за порочност на решението в неговата изменителна част и в потвърдителната част за санкцията по чл.222 от ЗЗП. В тази част решението е правилно и обосновано. Доводите на решаващия съд за доказаност на нарушенията, за неприложимост на чл.28 от ЗАНН и за редукция на наказанието по чл.197 от ЗЗП са правилни и се споделят от настоящата инстанция, поради което не следва да се приповтарят.

 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 14/09.02.2015г., постановено по НАХД № 369/2014г. по описа на Районен съд – Поморие в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 34551/11.11.2014г., издадено от директора на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите и наложената на ЕТ „Н. С.“ със седалище и адрес на управление в ***имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от ЗЗП за нарушение на чл.15, т.1 от същия закон и вместо това постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34551/11.11.2014г., издадено от директора на регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище в гр.Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите в частта, в която на ЕТ „Н. С.“ със седалище и адрес на управление в *** е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от ЗЗП за нарушение на чл.15, т.1 от същия закон.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/09.02.2015г., постановено по НАХД № 369/2014г. по описа на Районен съд – гр. Поморие в останалата част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1…………………………..

 

 

 

                                                                                                      2……………………..........