ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 18.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети февруари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 551 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Строй Бул ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Г.Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галина Колева.

 

Явяват се вещите лица инж. К.М., С.Р., П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещите лица М., Р., Ш., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността им, както следва:

 

 

С.С.Р. - 62 години, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

 

П.С.Ш.- 57 години, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

 

К.Д.М. – 62 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

Вещите лица ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВАТ да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ.М.: От името на тройната експертиза, заявявам, че сме представили писмено заключение, което поддържаме.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещите лица. Изяснили са това, което бяха задължени в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещите лица. Ще коментирам заключението по същество.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВА: нямам въпроси да се приеме заключението

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на общо 900 лева, по 300 лева на всяко вещо лице, платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отмените обжалвания ревизионен акт. Считам на първо място, че при определяне на данъчното задължение на доверителя ми по ДДС е допуснато нарушение на чл.73 и чл.80 от Директивата за европейското общностно право на данък добавена стойност, която има пряко действие за данъчните субекти в РБългария и категорично не е налице нито една от предпоставките за определяне на пазарни цени по чл.80 от Директивата.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените разноски по делото.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Цитираните от колегата членове от директивата са неотносими. Ревизията е по реда на чл.122 от ДОПК, като основание за това са послужили събрани доказателства за плащане на различни цени от договорените посочени в нотариалните актове. В този смисъл определянето на данъчна основа не е по материалния закон, а по специалния закон на ДОПК. В този смисъл директивата е неприложима и следва да се търсят пазарни цени. По отношение на пазарните цени, моля да изложа съображения в писмено становище, в указан от Вас срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, жалбата подадена от дружеството „Строй бул” ЕООД намирам за основателна. Считам, че  ревизионния акт потвърден с решението на директора на Д”ОУИ” сега на ОДОП е неправилен и незаконосъобразен. От събраните по делото писмени доказателства, както ѝ от събраните в хода на съдебното дирене такива, считам че се установява, че воденото счетоводство от страна на дружеството-жалбоподател дава възможност за установяване на основата на данъчното облагане. Същото е проведено в съответствие на изискванията на счетоводното законодателство и липсват данни за укрити приходи, поради което не следва да бъде доначислен ДДС за съответните процесни периоди. Моля да постановите решение, с което да уважите изцяло жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: