ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети декември                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 551 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 12:02 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Строй Бул ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Г.Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т. С..

 

Явяват се вещите лица инж. К.М., С.Р., П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещите лица инж. К.М., С.Р. и П.Ш., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Н.: Да не се изслушва заключението на вещите лица. Считам, че задачите, които съм поставила към тройната експертиза, не са изпълнени. Депозираното т. нар. „допълнително заключение” по същността си представлява рецензия на единичната експертиза, като няма самостоятелно формирани мотиви, а преповтаря в основната си част, че „…правилно единичната експертиза…” и т. н. Считам, че единственият компетентен орган да направи преценката дали е правилна експертизата е съдът, а не тройната експертиза и не такава им е била задачата. Твърдя, че не са изпълнени възложените задачи. Липсват самостоятелно формирани мотиви, констатации, съображения, а това е идеята на тройната, не да рецензира единичната.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз също се съгласявам с мнението на адвокат Н., като допълнителен аргумент само ще посоча, че вещите лица са се предоверили и за нотариалните актове, които вещото лице е изследвало в единичната експертиза и не са събрали нова такава информация относно метода на сравнимите неконтролируеми цени, още повече, че самите нотариални актове не са приложени и няма как да бъде уточнено дали са съпоставими с процесните обекти. А в действителност експертизата действително преповтаря цените абсолютно еднакви на единичната експертиза.

 

ПРОКУРОР С.: Предоставям на съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: С вещото лице инж. М. направихме оглед на имота в Слънчев бряг и проведохме разговор с съпруга на жалбоподателката, като той беше запознат с така изработената единична експертиза. Предвид на това, че това е второ заседание, предходното се отложи, тъй като съпругът на жалбоподателката имаше желание и беше уверен, че ще представи нови документи по делото както  от надзорната фирма, така и документи за счетоводната отчетност, които документи ще ги представи на адвокат Н., но от заседанието, което предния път се отложи, до момента на изготвяне на настоящото заключение, такива документи не бяха представени, както и по делото проверявахме нямаше приложени, нито пък жалбоподателката ни е уведомила, че е намерила такива, затова ние не намерихме други аргументи, за да променим вече изработената експертиза и колкото и да звучи странно от проверката, която правихме в надзорната фирма, други документи не представиха, затова работихме по тези, които бяха събрани по единичната, и затова в такъв вид представяме експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Бих искала само да допълня, че в единичната експертиза задачата е била да се изготви оценка на имотите по сравнителния метод, т. е. сравнимите неконтролируеми цени, а сега задачата е да се използват два от методите и са използвани методът на сравнимите неконтролируеми цени и вещната стойност, като съответно е направено и притегляне на двата имота.

Няма оспорване на степента на завършеност, т. е. документите, които са използвани като анализ в единичната експертиза за степента на завършеност на обектите, също са прегледани и няма нови доказателства, които да налагат промяна на така изготвената експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание не следва да се изслушва, като на същите следва да се предостави възможност подробно да опишат как е определена всяка една от стойностите по двата метода, тоест да мотивират своето заключение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, поради липса на други доказателствени искания в днешно съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.02.2014 г. от 11:20 часа, за която дата и час страните и вещите лица са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: