ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 19.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 551 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „БАКХУС” ООД, редовно призован, се явява адвокат Х., с пълномощно от днес.

 

За ответника – Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Бакхус” – гр. Бургас ООД против мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт от Община Бургас по заявление вх. №26-00-316/16.03.2009 година. В жалбата се прави искане да се отмени мълчалив отказа на Кмета на Община Бургас и на Комисията по чл. 6, ал. 3 от Наредбата на Община Бургас за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, за издаване на разрешение за поставяне на временен търговски обект – сенник (навес).

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея доказателства.

Моля да ми се даде възможност с писмена молба да направя уточнение, с копие за Община Бургас.

Представям и моля да приемете Заповед №561/10.03.2009 година на Община Бургас за премахване; протокол от 15.04.2009 година и жалба от „Бакхус” ООД №Ж-70-Б-384/24.04.2009 г. срещу заповедта за премахване.

Моля да задължите Община Бургас, тъй като тази заповед е в неугледен вид, да я представи в заверено четливо копие.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна по отношение на мълчаливия отказ, последван от изричен, такъв за издаване на разрешение за поставяне на временен обект и като недопустима в частта, по отношение обжалване мълчаливия отказ на Комисията по чл. 6, ал. 3 от Наредбата, като считам, че този отказ не подлежи на обжалване в настоящото производство.

Представям отказ за издаване разрешение за поставяне на преместваем обект, издаден на 21.04.2009 година, ведно с известие за доставяне, видно от което същият отказ е получен на 27.04.2009 година от жалбоподателя. Представям и заявлението, по което се обжалва мълчалив отказ в настоящото производство. Видно от същото, то касае искане за разрешение за поставяне на временен преместваем търговски обект – павилион, а не сенник. Представям и извлечение от Протокол №38/24.03.2009 година на Комисията по чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. От същия е видно, че поставянето на сенника е заявено с друго искане под друг номер.

Моля да ми бъде дадена възможност в случай, че прецените, че производството следва да продължи по изричния отказ, да представя пълната преписката по същия.

Нямам възражение по искането да представя четливо копие на Заповед №561/10.03.2009 г., като моля да ми укажете подходящ срок.

 

АДВОКАТ Х.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства и във връзка с тях да направя уточнение на жалбата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание да извърши уточнение на жалбата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2009 година от 11.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: