О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 636

        гр.Бургас, 10.04.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на десети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 550 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „Хелио-тур-с” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Витоша“ № 103, представлявано от Е.Б. – изпълнителен директор, чрез адв. М.Д.С., против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № РА 000336/06.11.2015г., издаден от Е.И. на длъжност старши инспектор, орган по приходите, оправомощен със заповед № М-Z-1607/13.10.2014г. на кмета на Община Созопол.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт поради противоречието му с материалния и процесуалния закон.

От представената по делото преписка по издаване на обжалвания акт се установява, че дружеството - жалбоподател е получило препис от АУЗД № РА 000336/06.11.2015г. чрез упълномощен представител М.Ж.Г., лично срещу подпис на 10.03.2016г. М.Г. е упълномощена с нотариално заверено пълномощно да представлява „Хелио-тур-с” АД, ЕИК *** от изпълнителния директор Е.А.Г., вкл. и пред общинските органи за местни данъци и такси. Пълномощното е заверено на 08.03.2016г. от нотариус М.К. - № 220 на Нотариалната камара, с район на действие Софийски районен съд.

Процесната жалба е подадена директно до Административен съд Бургас с вх.№ 2214/06.03.2017г., поради което същата се явява просрочена, като подадена след законоустановения срок съгласно чл.149, ал.1 от АПК и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хелио-тур-с” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Витоша“ № 103, представлявано от Е.Б. – изпълнителен директор, чрез адв. М.Д.С., против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № РА 000336/06.11.2015г., издаден от Е.И. на длъжност старши инспектор, орган по приходите, оправомощен със заповед № М-Z-1607/13.10.2014г. на кмета на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 550 по описа на АдмС-Бургас за 2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: