Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    976                от 20.05.2016 г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на  двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 550 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Председателя на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) чрез процесуалния му представител юрисконсулт П. против Решение № 1/ 05.01.2016г., постановено по НАХД № 911/2015 г. на Районен съд Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 7/30.07.2015 г., издадено от касатора, с което на основание чл. 108, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) за нарушение на чл. 3, ал. 1, изречение 2 от Общите правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати (ОПОРФКОХИИА) е наложена имуществена санкция на „МОТ 70“ ЕООД в размер на 3000  лева. От касационната инстанция се иска да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява, не ангажира нови доказателства, представя писмено становище.

Ответникът по касация – „МОТ 70“ ЕООД, ЕИК 102926909; със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, ***, представлявано от Д.К. – управител, чрез процесуалния си представител адв. Н. Д., БАК, оспорва жалбата като неоснователна и иска от съда да остави в сила атакуваното съдебно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на „МОТ 70“ ЕООД против Наказателно постановление № 7/30.07.2015 г., издадено от председателя на ДКХ, с което на основание чл. 108, ал. 1 от ЗХ за нарушение на чл. 3, ал. 1, изречение 2 от ОПОРФКОХИИА е наложена имуществена санкция на касатора в размер на 3000 лева. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че са налице съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на санкционираното лице и изразяващи се в неправилна квалификация на нарушението и непосочването на датата на нарушението.

 

Решението на Районен съд Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение е съобразено с материалния закон. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и съобразени със събраните по делото доказателства.

Неоснователно е касационното възражение, че неправилно първоинстанционният съд e приложил материалния закон. Видно от текста на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗХ, ДКХ разполага с правомощия да приема общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организирането на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри. Следователно, така описаната фактическа обстановка в наказателното постановление действително води до извода, че именно нормата на т. 6 е нарушена. 

Неоснователно е и следващото оплакване – относно приложението на нормата на чл. 108 от ЗХ. В оспореното наказателно постановление е посочено, че санкцията се налага на основание чл. 108, ал. 1, докато районният съд правилно е приел, че същата следва да бъде наложена на основание ал. 2 тъй като са нарушение утвърдените правила, а не на приетите такива. Първата инстанция е достигнала до правилния извод, че е налице несъответствие между текстовото формулиране на административното нарушение и сочената като нарушена и изразена цифром правна норма.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/05.01.2016г., постановено по НАХД № 911/2015 г. на Районен съд Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.