ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 550 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Буда пропъртис” ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на Отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№4345/10.06.2014година от процесуалния представител на жалбоподателя, с което се иска да се даде ход на делото, сочи че се представя удостоверение за наличие/липса на партида за имот изх.№12609565-1/04.06.2014гдина на EVN България. В становището се сочи, че удостоверението от ВиК не е изготвено и не може да бъде приложено, но се прави искане за приключване са събирането на доказателствата и се изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Представям по опис писмени доказателства, които моля да приемете.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, съгласно съпровождащия ги опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила обжалвания акт за установяване на задължения по декларация №1066/02.12.2013година издаден от орган по приходите при община Несебър, потвърден с решение изх.№Н4-4527#3/17.01.2014год. на началника на Отдел „Местни данъци и такси” към община Несебър. Считам, че обжалваният акт е законосъобразен и правилен.

Моля за възможност за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направеното искане и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: