ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 550 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Буда пропъртис” ООД, редовно призован, се явява адвокат Д.В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА – началник на Отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Буда пропъртис”ООД против Акт за установяване на задължение по декларация № 1066/02.12.2013год. на главен експерт в Отдел „Местни данъци и такси” при община Несебър, потвърден с решение изх.№Н4-4527#3/17.01.2014год. на началника на Отдел „Местни данъци и такси” към община Несебър.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата. Имам няколко доказателствени искания.

На първо място представям доказателства, които сме  депозирали в Община Несебър, а именно декларация  по чл.21, ал.1 от Наредба №11 за определяне и администриране местните такси и данъци на услуги за недвижими имоти, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват цяла година за периода от 2008 година до 2011 година. Представям копия от доказателствата за другата страна. Представям обратните разписки за депозирането на тези декларации в община Несебър.

За доказване на обстоятелството, че имотът не се ползва през  целия процесен период, моля да допуснете до разпит воден в днешното съдебно заседание свидетел, а именно Ст. Ст., лицето което е посредничило на моите доверители, при закупуване на имота. Той се занимава с покупко-продажби на имоти. Доверителите ми са негови клиенти и в момента, тъй като искат препродажбата му. Този имот се предлага за  продажба в момента. Със свидетелските показания ще докажем, че имотът е затревен, не е застроен, не се ползва и по отношение на него не са извършвани услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, както и поддържане на чистотата в този район.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам възражения по искането на жалбоподателя за разпит на свидетел.

Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля да приобщите представените от община Несебър извлечение от протоколи, заповеди и Наредба №11 за определяне и администриране местните такси и данъци на услуги за недвижими имоти.

 Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Моля ответника да представи, ако не са представени по делото одобрените план-сметки  по чл.66 от ЗМДТ, на основание на което се изчислява таксата за битови отпадъци от 2008 до 2011 година, Заповед на кмета за определяне на районите включени в системата за организирано поддържане на чистотата, в които ще се  извършват услугите по събирането, извозването обезвреждането в депо на битовите отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и решението на общинския съвет.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Тези доказателства са приложени по делото.

 

АДВОКАТ В.: Моля да задължите ответника да представи писмени доказателства, а именно акта за публична общинска собственост, с който е определено депо за сметище, тъй като те твърдят, че има такова.

Ответникът следва да представи решение на директора на РИОСВ, с което е определено извършване на дейности по транспортиране и обезвреждане на отпадъци, скици на поземлените имоти или технологични карта за извозване на отпадъци за процесния период от 2008 до 2011 година.

Моля да бъдат представени и договори с работниците извършващи поддържане на чистотата на територията, в която се намира имотът или териториите за общо ползване на гр. Обзор.

Искаме тези доказателства, с оглед твърдението ни, че не се извършва такава услуга за поддържане на чистота на процесен имот и за доказване на твърденията, че не е налице депо за битови отпадъци и се събира неправомерно такса за един от трите компоненти образуваща размера на ТБО.

Нямам  други доказателствени искания, освен ако евентуално не допуснете до разпит водения от нас свидетел, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи да се снабдя с друго такова от ВиК - Обзор и ЕВН, от които да е видно дали за този имот има разкрити партиди за електричество и вода, съответно ако има дали те са спрени и считано от коя дата. Това искане правя във връзка обстоятелството, че такса битови отпадъци по смисъла § 1 има тогава когато се генерират отпадъци в следствие на търговска дейност или на използване на имота за жилищни нужди, като ние твърдим, че имота не се ползва за такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Предоставям на съда преценката на направените доказателствени искания.

Искам да поясня, че имотът попада в землището на гр.Обзор и в БКС-Обзор има пътни листи, които удостоверяват, че до имота достигат коли и извършват тази услуга по сметоизвозване.

Относно трудовите договори, към БКС има назначени над 150 служители, които извършват тези услуги.

 

АДВОКАТ В.: Искането ми е да се представят точно тези договори, на тези служители, които извършват сметоизвозване и почистване на местата за обществено ползване точно за процесните имоти.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, като снема самоличността му както следва:

 

СТ. К. СТ.- години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ СТ. на въпрос на съда: С моето посредничество през 2006г. „Буда пропъртис” ЕООД закупиха процесните имоти. Те се падат на запад от гр.Обзор. Това са бивши земеделски земи. През 2006г. и 2007година, лично съм сменял статута на земите. Там няма дейност по сметоизвозване. Това е извън границите на населеното място. Има сменен статут, но инвеститорите, които са от Латвия искат да се отърват от имота, поради големите данъци. Искаха да строят на времето, но ситуацията се промени.

Основното е че са земеделска земя и не са включени в сметоизвоването, като такива. По документи статутът на земята е променен за жилищно строителство, но така и не е осъществено никакво строителство.

 

АДВОКАТ В.: Има ли контейнери в района на имота? Път има ли? Инфраструктура има ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Не, няма контейнери в района на имота. Пътят е черен. Идеята беше в перспектива да се развива района, но не се случи. Няма инфраструктура, няма вода и канал и това беше един от проблемите за да се почне да се строи.

 

АДВОКАТ В.: Съседните имоти застроени ли са?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: В съседните имоти има ябълкови градини, лозя , лични места, в които хората отглеждат домати и краставици когато ходят събота и неделя.

 

АДВОКАТ В.: Имате ли наблюдение през периодите, когато сте посещавали имота, дали сте засичали някакви автомобили за сметопочистване и извозване, контейнери и дали въобще община Несебър извършва такава услуга по сметопочистване и извозване на отпадъци.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: От 2008 година, постоянно водя нови клиенти да видят имота, във връзка препродажбата му. Аз съм там почти постоянно, ако имаше контейнери или нещо във връзка с тази дейност щях да забележа, но няма. Фактически няма как да се осъществи тази дейност, защото инфраструктурата е лоша, пътя е черен.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: На колко метра от имота е долу- горе е най-близката сграда?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Имотът се намира от 60 до 100 метра от последните къщи на гр.Обзор и след него вече е гората, в западна посока – гора, лозя, това всъщност е обкръжаващото  парцела.

 

ЮРИКОНСУЛТ Б.: Дали има кадастрален номер този имот? Знаете ли?

 

АДВОКАТ В.: Възразявам срещу този въпрос. Кадастрален номер има с одобрената кадастрална карта.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ст.: Би трябвало да има кадастрален номер, но не знам дали има.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам искането за издаване на съдебно удостоверение, което да ми послужи пред ВиК и ЕВН относно налице ли са партиди разкрити за имота, същите действали ли са през процесния период и имало ли е потребление по тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам, че съдебното удостоверение е неотносимо към делото, предвид факта, че данъчно задължените лица са собствениците на имотите и дали го ползват или не, е без значение.

 

АДВОКАТ В.: Смятам, че това е въпрос по същество.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се ПРЕДОСТАВЯТ исканите две съдебни удостоверения на жалбоподателя, след представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер 5 лева за всяко от удостоверенията, по сметка на административен съд-Бургас.

 

На основание чл.171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства, че община Несебър е извършвала разходи за предоставяне на услугите за които се събира такса битови отпадъци, включително за поддържане на депо и обезвреждане на битови отпадъци.

В случай, че в следващото съдебно заседание не бъдат ангажирани такива доказателства, събирането на доказателства ще бъде приключено и делото решено с оглед наличните такива.

 

ЗАДЪЖЛАВА община Несебър най-късно в следващото съдебно заседание да представи всички декларации подадени по чл.21, ал.1 от Наредба №11 за определяне и администриране местните такси и данъци на услуги за недвижими имоти, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват цяла година към съответните години подадени от името на дружеството за имоти с идентификатори 053045.531.938 и 53045.531.431, по одобрената кадастрална карта.

 

АДВОКАТ В.: Държа да бъдат представени доказателства как се формира размера на дължимия данък, тъй като за една от годините сумата в съобщението е различна от посоченото в акта. Твърдим, че дори и размерът на задължението не е определен правилно, заради което обжалваме акта изцяло и по отношение на размера на данъка, ако се докаже че такъв се дължи

 

Съдът, намира така направеното доказателствено искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи доказателства за начина по който е формиран размера на дължимата такса ТБО, за всяка една от процесните години, по отношение на двата имота, собственост на дружеството-жалбоподател.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът поради липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2014година от 11.30 часа за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: