ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 550 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сънсет Ризорт”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Сънсет Ризорт”АД срещу Заповед № РД-16-71 от 22.01.2013 година издадена от Кмета на Община Поморие, с която е наредено премахване на обект „Билборд”, тип „Пиза”, находящ се на път Бургас-Слънчев бряг, зона ІІ по одобрената схема № 2.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам така подадената жалба. Считам обжалваната заповед на кмета на Община Поморие за незаконосъобразна и неправилна.

Моля да допуснете до разпит на свидетел, както и извършването на експертиза, която да установи, че поставените билбордове и плакат на комплекс „Сънсет Ризорт” не са поставени от нас, както и посочените телефони за връзка чия собственост са – Дали на служител на „Сънсет Ризорт” АД или трето лице служител на друга фирма, занимаващо се с посредническа дейност и покупко-продажба и препродажба, най-вече на апартаменти в самият комплекс.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Как вещото лице ще установява чии са тия телефони?    

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – С издаване на съдебно удостоверение ще се представи. С експертизата искам да се установи тези телефони, които са посочени чия собственост са.

Със свидетелските показания искам да докажа, че билборда не е поставен от „Сънсет Ризорт”, а от трето лице. Свидетелят е човек, който се занимава с това, Н. Г. П. или Г. П. Г.,  един от двамата, те не са служители на дружеството, те се занимават открай време с билбордове на дружеството, в далечната 2005, 2006 и 2007 година, когато е имало продажби и след това не сме поставяли билбордове. 

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам издадена от Община Поморие заповед. Считам жалбата за неоснователна и необоснована. Във връзка с направените искания за допускане до разпит на свидетели и съдебна експертиза за установяване на посочените от процесуалния представител на жалбоподателя обстоятелства намирам същите за неоснователни и недопустими.

Що се отнася до експертизата, обстоятелствата, чието доказване се цели със нея, не могат да бъдат установени от вещото лице по посочения начин.

Аналогично за допускането до разпит на свидетели, чрез показанията на свидетели, с които се цели установяването на  отрицателен факт, а именно: липсата на отношение на дружеството–жалбоподател към поставените рекламни съоръжения.

Във връзка с установяване законосъобразността на заповедта и подлежащите на доказване в хода на производството обстоятелства моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, актосъставителите, които ще установят - какъв външен вид е имало рекламното съоръжение, чието незаконосъобразно поставяне е констатирано? Датата, на която е извършена констатацията и съответно действията на служителите на Община Поморие.

Освен това заявявам, че сме в преговори с дружеството- жалбоподател, във връзка с уреждане на спорните по настоящото дело въпроси, поради което Ви моля, да ни бъде даден срок, с цел довършване на започнатите разговори за уреждане на отношенията помежду ни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да не допускате до разпит на двамата свидетели от страна на Община Поморие. Обстоятелствата и фактите, които ще се доказват, чрез показания на актосъставителите, че са видели един билборд с реклама на комплекс „Сънсет Ризорт” и изписани два телефона на него.

А относно направеното изявление от ответната страна, че сме в разговори за постигане на споразумение и аз моля за подходящ срок, за да довършим преговорите и да приключим със споразумение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

По направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебна експертиза, съдът счита същото за неоснователно, доколкото сочените обстоятелства, няма как да бъдат установени от вещо лице, като не се сочи и не се установява какви специални знания трябва да притежава същия, и с които съдът не разполага, за да бъде допусната съдебната експертиза, съгласно изискванията на чл.195, ал.1 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебна експертиза.

 

По направеното искане за допускане на свидетелски показания и от двете страни съдът, счита същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА при условията на довеждане трима свидетели, един от страна на жалбоподателя и двама от страна на ответника, които следва да бъдат разпитани в следващо съдебно заседание.

УКАЗВА на страните, че ако не бъдат доведени в следващото съдебно заседание допуснатите свидетели, определението за тяхното допускане ще бъде отменено.

 

По отношение на направеното искане за предоставяне на възможност да постигнат споразумение между страните, съдът счита, че няма пречка това да бъде сторено преди следващо съдебно заседание и след това, стига да има воля от страните, поради което не следва да бъде определен срок.

 

На основание чл.171, ал.3 от АПК, УКАЗВА на ответника на, че с оглед на обстоятелството, че жалбоподателят твърди отрицателния факт, че не той е поставил процесните РИЕ, доказателствената тежест, да докаже положителния факт - поставянето на РИЕ от страна на дружеството-жалбоподател е на ответника, във връзка с което следва да ангажира и доказателства. 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

Съдът, с оглед липса на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на други доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  24 септември  2013г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: