ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми май                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                                 СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 550 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,38 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Маргарита” ЕООД гр. Ямбол, редовно уведомен,  се явява адв. Х. от ЯАК, с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява от юрисконсулт Т., с представено от днес по делото пълномощно.

         За Бургаска Окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

         Явява се вещото лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

         С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Маргарита“ ЕООД срещу Ревизионен акт № 02251100088/23.11.2011 г., потвърден с Решение № 74/15.02.2012 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Бургас. В съдебно заседание  на 13.11.2013 г. съдът е допуснал извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която е извършена и представена в срок по делото, но в предходното съдебно заседание на 19.02.2014 г. не е даден ход на делото и експертизата не е приета.

 

         АДВ. Х.: Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се изслуша експертизата.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която поддържам.

 

         АДВ. Х.: Нямам въпроси към вещото лице.

        

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: При посещението на счетоводна къща „ВИ ДИ ЕС КЪМПАНИ” ООД  гр. София имахте ли възможност да се запознаете с договор за счетоводно обслужване, от който да стане ясно от кога е ангажимента на тази счетоводна къща да води счетоводството?

         АДВ. Х.: Възразявам срещу този въпрос. Представени са по делото фактури, първични счетоводни документи, както и сам ответникът са приложили по административното дело справки, от които е видно, че процесните фактури са осчетоводени, представените фактури и първични счетоводни документи не са оспорени и същите към момента на обжалвания акт не са приети от административния орган като доказателства поради факта, че са представени само извън срока на ревизията.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че вещото лице не е ограничено по представените писмени доказателства да отговори на въпроса.

 

Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм проверявала подробно обстоятелствата. Не съм имала такава задача.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Зададох този въпрос, тъй като жалбоподателят не знаеше къде е адреса на счетоводната къща и в този смисъл беше и допълнителното заключение на вещото лице.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В предишните заключения не съм търсела счетоводната къща. Търсих офиса на дружеството „Валвес” на посочения адрес на който не открих това дружество, защото вече се беше преместило. Това беше адрес на дружеството-доставчик, но не и на счетоводната къща. Впоследствие открих адреса на счетоводната къща.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Дали сте имала възможност да направите счетоводни справки или вече Ви беше представено под формата на вече изготвени извлечения от счетоводния софтуер и копие на кантарни товарителници и кантарни бележки?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Една част от счетоводните документи бяха на хартиен носител. Имам предвид мемориалните ордери, които са съставяни. Те не са разпечатка от счетоводния софтуер. Описват се на хартиен носител. Останалите документи - Главна книга, оборотна ведомост, сметка 304, както и другите, които съм посочила бяха разпечатани пред мен от счетоводния софтуер на дружеството.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

         АДВ. Х.: Представям и моля да приемете кантарната бележка към вече приетия приемо-предавателен протокол от 14.07.2008 г. и списък за разноските по чл. 80 от ГПК с ордер за изплатено възнаграждение. Други искания за доказателствата нямам. Да се приключи съдебното дирене.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се приемат представените доказателства. Що се отнася до доказателствените искания няма да сочим други. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание кантарна бележка и приемо-предавателен протокол.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Х.: Считам, че с оглед събраните писмени и гласни доказателства и изслушаните експертизи се установи, че жалбата е доказана. Моля да уважите същата и да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля да присъдите разноските на моя доверител съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК.

По отношение на извършените доставки, за които има издадени АПВ и влезли в сила.  Моля при постановяване на Вашия съдебен акт да вземете предвид ТР № 1/25.06.2012 г. и 19.12.2007 г. по отношение доставчиците „Валвес ГП” ЕООД, „Стил Стандарт” ЕООД  и „Ерко Комерс” ЕООД. Моля да вземете предвид и заключението на вещото лице по изслушаните, приети по делото и неоспорени от ответника, от които безспорно се установи реалността на доставките.

По отношение на приетите заключения, касаещи доставчика „Ерко Комерс” ЕООД само да обърна внимание, че се повтаря една и съща фактура два пъти. Моля за предоставяне на срок за представяне писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен. По делото има представено становище, което моля да бъде взето предвид. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е срещу ревизионен акт, който е потвърден с решение на директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас. Считам същата за неоснователна. Констатацията на ревизиращия орган приемам за правилна и законосъобразна, поради което Ви моля да потвърдите като правилен и законосъобразен ревизионния акт оставяйки жалбата без уважение.

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ДАВА 15-дневен срок за представяне на писмени защити.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: