ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 13.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 550 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Маргарита” ЕООД - гр. Ямбол, редовно уведомен,  се явява адв. Х. с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се явява от юрисконсулт Ж. с представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

         Явява се вещото лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото допълнително заключение на вещото лице с вх.№  9350/05.11.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Х.: Тъй като процесния ревизионен акт е издаден на основание ненамиране адреса на преките доставчици на жалбоподателя, както и с оглед представените в предходни съдебни заседания писмени доказателства, издадени от доставчика „Валвес-ГП” ЕООД, моля, да допуснете в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел П.Т. Р., който водя и е бил съдружник на това търговско дружество. Представям решение № 1630/12.10.2000г.   по търговско дело № 787/2000г. на Окръжен съд-гр.Перник. Водя и допуснатия до разпит в предходно съдебно заседание свидетел Е. М. Е. Моля да изслушаме вещото лице след разпита на свидетеля Р.

 

         Юк. Ж.: Във връзка с представените в предходни съдебни заседания доказателства, моля, да се вземе предвид, че съм представила писмено становище във  връзка с предоставената ми възможност от Административния съд, като в т. 1 от представеното становище съм посочила именно защо не следва да се кредити представените от „Валвес- ГП” ЕООД доказателства. Считам, че и към изслушаната досега допълнителна експертиза не се доказа редовност на счетоводните записвания по реда на чл.182 от ГПК. Във връзка с искането за изслушване свидетелските показания на свидетеля–съдружник, искам да попитам докога е бил съдружник в това дружество.

 

         Адв. Х.: Това ще уточни той.

 

         Юк. Ж.: Представените доказателства касаят извлечение от сметки и не считам, че този съдружник ще установи съответните счетоводни записвания дали са правилно извършени или не. Освен извлеченията от сметки са представени приходни касови ордери, оборотни ведомости,  дневници за продажби и извлечения от публичния регистър на търговски фирми с цветни метали. Възразявам срещу този свидетел тъй като с неговите показания не може да се установи верността на записванията по тези счетоводни документи, представени за доставчика „Валвес-ГП” ЕООД.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма пречки да се изслуша вещото лице. По направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя, считам, че това искане е основателно  и следва да бъдат допуснати до разпит сочения свидетел и допуснатия вече свидетел.

 

         Адв. Х.: С молба депозирана по административното дело от представляващия на НАП Бургас е дал изявление, че представените писмени доказателства по административната преписка от „Валвес-ГП” ЕООД не са взети предвид, с оглед обстоятелството, че от същите не е видно кои лица са ги подписали, кои са ги изготвили, а на някои липсват и подписи. В съдебно заседание представихме същите писмени доказателства, вече носещи подписи на лицата, които сме ги издали като в тази връзка сме поискали допълнителната съдебно-счетоводната експертиза. Тъй като от заключението на вещото лице се установява, че търговското дружество „Валвес-ГП” ЕООД не може да бъде намерено на адреса, с оглед установяване и реалността на сделката, както и къде се съхраняват към настоящия момент счетоводните документи на дружеството, считам искането за основателно.

 

         В залата влизат свидетелите.

 

         СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

         Е.М.Е. на  ** години, българин, български гражданин, със средно-специално образование, работи във фирма „Маргарита” ЕООД – гр. Ямбол.

 

         П. Т. Р. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без отношения с дружеството-жалбоподател.

 

         СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност, която носят на основание чл. 290 от НК за даване не неверни показания.

         Свидетелите обещават да говорят истината.

 

         Залата напуска свидетелят Р.

 

         В залата остава за разпит свидетеля Е.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ ЕНЧЕВ: Работя във фирма „Маргарита” ЕООД от създаването й през 2005 г. като закупчик на вторични суровини и нося отговорност за площадката с вторични суровини. Аз отговарям и за разпределянето на камионите, когато клиент поръча камион, аз изпращам камион, който да натовари вторичните суровини. Фирмата има кантар на базата. Аз подписвам кантарните бележки и товарителниците. През 2007 г. работих с „Ерко Комерс” ЕООД. Ние им изпращахме камионите, товареха скрап от София и ги доставяха на нашата база. В периода 2007 г.-2008 г. сме работили с много фирми. С „Ерко Комерс” ЕООД аз теглих на кантара доставената скрап, разписвах товарителниците и кантарните бележки. Не си спомням количеството, но беше доста, имахме 7-8 сделки. Г-н Р. ни е клиент. Работили сме с него и когато поръча камион, му изпращахме. Той работи във фирмата „Валвес-ГП” ЕООД. Работили сме с фирми извън Ямбол, с фирми от София и други, но не си спомням вече от кои градове.

 

         Юк. Ж.: Освен „Ерко Комерс” ЕООД и „Валвес-ГП” ЕООД с кои други фирми работихте през периода 2006 г.-2008 г.?

 

ОТГОВОР: Сещам се за тези фирми по количествата отпадъчно желязо.

 

Юк. Ж.: Винаги ли пращате ваши камиони?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Фирмата разполага с много камиони, но не винаги изпращаме наш камион.

 

Юк. Ж.: Подписвате кантарни бележки  и товарителници за отпадъчно желязо, както и приемо-предавателни протоколи, които се съставят на кантара, а доставчика разписва ли документите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: За доставчика тези документи ни разписва представител на фирмата. Ние изпращаме наш камион, товарим отпадното желязо и го теглим. Техен представител придружава товара и разписва документите.

 

Адв. Х.: Фирмата разполага ли със собствен кантар от 2003 г.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, разполага със собствен кантар.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Залата напуска свидетеля Е.

 

В залата влиза свидетелят Р.

 

СВИДЕТЕЛЯТ РУНЕВСКИ. Имали сме търговски отношения с дружеството-жалбоподател.  До декември 2006 г. имахме доста голям оборот близо 1 млн. лева. Впоследствие напуснах. Ние унищожавахме военна техника. По отношение на фактурите, през този период 2007 г.-2008 г. бях в гр. Ямбол и представлявах ловешка фирма, която също унищожаваше военна техника. „Валвес-ГП”ЕООД ми се обадиха, че имат стока в гр. Ямбол и помолиха да намеря фирма за скрап и да уговоря продажбата. Реализирах продажбата на скрап с „Маргарита” ЕООД. Занесох кантарните бележки и фактурите в гр. Ямбол и така беше направена тази сделка. Плащането беше извършено в брой, взех парите и ги занесох. Счетоводството на „Валвес-ГП” ЕООД се обслужваше от счетоводна къща. Тогава офиса беше на адрес: гр. София, ул. „Искър” 2А.  През 2009 г. престанаха да работят. Новия офис на счетоводната къща беше в гр. София, на ул.”Шандор Петьофи” в района на „Петте кьошета”,  не помня номера, но мога да го кажа по-късно. От тях взех документите.

 

 

Юк. Ж.: След като напуснахте в края на 2006 г. и освен през 2008 г., през другите години извършвали ли сте услуги за старата си фирма?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Годното имущество, което става за реализация, то се продава на място като скрап. Това дружество купува имущество от армията и негодното го реализира по места като скрап. В гр. Ямбол „Маргарита” ЕООД дава най-добри цени. Впоследствие до 2008 г. поддържах отношение с „Валвес-ГП” ЕООД. За 2008 г. работих в същия район в пионерските казарми. Обаждам се на „Маргарита” ЕООД и казвам „тук има отпадно желязо, собственост на „Валвес-ГП” ЕООД, каква цена давате?” От „Маргарита” ЕООД идват, казват цена, одобрява се цената от двете страни и става сделката. Документи не съм подписвал, освен кантарна бележка, когато съм присъствал при тегленето. Тогава имах добри отношения с „Валвес-ГП” ЕООД. Последствие тези отношения се влошиха поради лични причини.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът освобождава свидетеля.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв. Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

 

Юк. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме допълнителното заключение.

 

Адв. Х.: С оглед твърденията на свидетеля Руневски в днешното съдебно заседание, че счетоводството на доставчика на „Маргарита” ЕООД – „Валвес-ГП” ЕООД се намира в гр.София на ул. „Шандор Петьофи”, /като ще уточним допълнително номера на счетоводната къща и телефонния номер на счетоводителя/, където се съхранява цялата счетоводна документация на търговското дружество като след посочване на точния адрес и телефонния номер на счетоводителя, ще Ви моля да назначите допълнителна експертиза със същите задачи по изслушаната в днешното съдебно заседание допълнителна съдебно-счетоводната експертиза, при определен от Съда депозит.

 

Юк. Ж.: Предоставям на Съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по доказателственото искане.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА всички представени до настоящия момент писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание  доказателства.

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в  размер на 500.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500.00 лева на  13.11.2013 г./

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси.

НАЗНАЧАВА за извършване на допълнителната експертиза вещото лице С.А., при депозит в размер на 700.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.02.2014 година от 10,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: