Р Е Ш Е Н И Е  № 690

 

Град Бургас, 11.04.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на петнадесети март през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.С., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 54 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, подадена чрез пълномощник, против решение № 214 от 7.11.2017г. на Районен съд - Царево, постановено по н.а.х.д. № 520 по описа за 2017г. на ЦРС, с което е отменено наказателно постановление № 130 от 12.12.2016г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, с което на ЕТ „Парти - Сервис - Крис – Х.С.”с ЕИК ***, на основание чл.83, ал.1, т.1, предложение първо и второ от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение  на чл.17, ал.1 от ЗЗТ и заповед № 318/07.05.1992г. на МОС.

Касаторът оспорва решението като постановено при неправилно прилагане на закона. Сочи доводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление. Счита, че правилно е ангажирана отговорността на едноличния търговец, тъй като става въпрос за организирано тържество и от извършена справка в търговския регистър е установено, че тази дейност се припокрива с предмета на дейност на ЕТ „Парти - Сервис - Крис – Х.С.”, за разлика от този на „Парти сървиз Крис“ ЕООД, чиито едноличен собственик на капитала е Х.И.С.. Счита също, че мястото на  извършване на нарушението е установено по безспорен начин – плажът, който се намира вдясно от устието на река Ропотамо, който представлява участък от имот, включен в Резерват „Ропотамо“. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и за потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа касационната жалба и искането от съда.

Ответникът по касация, чрез пълномощника си, излага доводи за неоснователност на жалбата в депозиран писмен отговор - възражение и в съдебно заседание. Искането от съда е за отхвърляне на касационната жалба и за потвърждаване на оспореното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира за отмяна на решението на районния съд.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 130/03.10.2016г., съставен от главен експерт „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ в РИОСВ – Бургас, за това, че ЕТ „Парти - Сервис - Крис – Х.С.” на 19.08.2016г. провежда организирано тържество на морския плаж в района на устието на река Ропотамо. На територията на резерват „Ропотамо“, възстановен със заповед № 318/07.05.1992г. на МОС, са ситуирани шатра, парти оборудване, включително озвучителна техника. Присъстват около 30 човека. Нарушението е установено въз основа на констатациите, съдържащи се в констативен протокол № 010387 (ПД-15-09) от 19.08.2016г., съставен от специалист охрана на резерват „Ропотамо“. Деянието е квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл.17, ал.1 от ЗЗТ и заповед № 318//07.05.1992г. на МОС. С наказателното постановление на ЕТ „Парти - Сервис - Крис – Х.С.” е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание  чл.83, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗЗТ за установеното нарушение на чл.17, ал.1 от ЗЗТ и заповед № 318//07.05.1992г. на МОС.

За да постанови оспореното решение, с което е отменил обжалваното пред него наказателно постановление районният съд е приел, че по делото не се установява точното местоположение на вмененото за извършено нарушение, което възпрепятства съда да определи дали наистина соченото като място на извършване на нарушението попада в границите на резерват „Ропотамо“. Счел е, че не са ангажирани никакви доказателства за това, че установените на плажа лица са били там на „организирано“ празненство. Според съда не става ясно защо при липса на каквито и да е доказателства в тази насока административнонаказващият орган приема, че именно едноличният търговец е организатора на мероприятието, а не физическото лице Х.С. или управляваното от нея търговско дружество със същото име „Парти сервиз - Крис“ ЕООД.

Решението е правилно.

Настоящият касационен състав споделя изложените от районния съд мотиви, че административнонаказващият орган, върху когото е доказателствената тежест, не е установил по несъмнен и категоричен начин кой е извършителят на нарушението. Фактическата обстановка, отразена в акта и в издаденото въз основа на него наказателно постановление не е безспорно установена. Вписаните в тях констатации за ситуирани на място шатра, парти оборудване с озвучителна техника и провеждане на тържество с организатор едноличния търговец липсват в съставения от специалист охрана в резервата на място констативен протокол, в който е посочено, че се провежда тържество с около 30 човека присъстващи, организирано от „Парти сървиз Крис“ под ръководството на госпожа Секлемова. По делото липсват доказателства, установяващи по безспорен начин, че едноличният търговец е ситуирал на територията на морския плаж в района на устието на река Ропотамо шатра и парти оборудване. Обстоятелството, че Х.С. се е намирала в този момент на соченото в наказателното постановление място не е достатъчно да обоснове извод, че именно в качеството на едноличен търговец е организатор на тържество доколкото тя е управител на дружество с подобно име „Парти сървиз Крис“ ЕООД. Предвид това, верен е извода на съда, че не са събрани достатъчно доказателства за изясняване на въпроса относно субекта на административнонаказателната отговорност. Фактът, че в предмета на дейност на „Парти сървиз Крис“ ЕООД не е включено организирането на тържества няма значение за фактическото провеждане на мероприятието и не доказва сам по себе си, че ЕТ „Парти - Сервис - Крис – Х.С.” е неговият организатор.

С оглед изложеното съдът приема, че в случая не е доказано по несъмнен начин, че едноличният търговец е организатор на твърдяното мероприятие в защитена територия, поради което неправилно е ангажирана отговорността му на основание  чл.83, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗЗТ.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 214 от 7.11.2017г. на Районен съд - Царево, постановено по н.а.х.д. № 520 по описа за 2017г. на ЦРС. 

Решението е окончателно.

                                  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

 

                                       2./