ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер            Година 16 юни 2011       Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ХІІІ състав, на петнадесети юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня ЕВТИМОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                                              2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретар …………..

Прокурор …………..

като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 54 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод касационна жалба подадена от Директора на Държавно горско стопанство – Айтос срещу Решение № 213 от 16.12.2010 г. постановено по н.а.х.д № 341/2010 г. по описа на Районен съд - Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 210/29.07.2010г.

С определение от 09.06.2011г. касаторът е задължен в 3-дневен срок да представи доказателства, от които да е видно начинът и датата, на която е изпратена касационната жалба, като делото е отложено и насрочено за 23.06.2011г. В изпълнение указанията на съда, с придружително писмо вх.№ 5083/14.06.2011г. са представени Разписка №00152/07.01.2011г. на български пощи, ТП – Бургас, Станция Айтос и Известие за доставка ИД PS 8500 000XUV G.

Съгласно чл.211, ал.1 първоинстанционното съдебно решение подлежи на касационно оспорване, с подаване на жалба, чрез съда, постановил решението, в 14– дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

В настоящия случай съобщението, че решение № 213 от 16.12.2010 г. по н.а.х.д № 341/2010 г. е постановено, е получено от Държавно горско стопанство – Айтос на 21.12.2010г. от лицето М.Х. Г. - счетоводител. Срокът за оспорване започва да тече считано от 22.12.2010 г. и изтича на 04.01.2011 г. /вторник, работен ден/. Касационната жалба на Държавно горско стопанство – Айтос е изпратена по пощата  на 07.01.2011 г., видно от представената разписка №00152/07.01.2011г. на Български пощи и се явява просрочена с 3 дни, поради което следва да се остави без разглеждане.

Предвид горепосоченото, определението от 09.06.2011г. с което делото е насрочено в открито съдебно заседание на 23.06.2011г. следва да се отмени, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, ХІІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 09.06.2011г. с което делото е насрочено за съдебно заседание на 23.06.2011г.

ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Директора на Държавно горско стопанство – Айтос против Решение № 213 от 16.12.2010г., постановено по н.а.х.д № 341/2010 г. по описа на Районен съд - Айтос, с което е отменено наказателно постановление № 210/29.07.2010г .

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 54 по описа за 2011год. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                      2.