ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 08.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На осми март                                                       две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер 54 по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Ч.Ч. – редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.Ч. - редовно уведомен, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.В.Ч. – редовно уведомен,  се явява лично.

Тримата жалбоподатели се представляват от адв. С., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Община Карнобат – редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Н. – редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Г., която представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.Б. - редовно уведомен, не се явява.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв. С. -пълномощник на жалбоподателите, в която се съдържа искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

СЪДЪТ връчи препис от молбата на адв. Г.

ДОКЛАДВА и постъпило становище от кмета на Община Карнобат, с което се оспорва основателността на подадената жалбата, като административният орган счита, че издадения от него административен акт е правилен и законосъобразен.

СЪДЪТ връчи препис от становището на адв.  С..

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Г.: Оспорваме изцяло жалбата. Считаме заповедта за законосъобразна и съобразена с всички процедури по издаването й. Предложихме на жалбоподателите постигането на спогодба в следния смисъл – за частта от разширението на улицата да обезщетим същите с площ от наше лично място, тоест да направим замяна от дворни места на терена. Към настоящият момент резултат още не е постигнат.

По повод искането за съдебно-техническа експертиза – не се противопоставяме.

Моля да се обясни значението на въпрос визиран в буква „Г” от молбата.

 

АДВ. С.: Имам оскъдни документи и скици в себе си, а експертизата би изяснила допълнително нещата и бихме могли да я ползваме, включително и с оглед постигане на споразумение.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези съдържащи се в изпратената административна преписка, изготвена  във връзка с издаването на обжалваната заповед. 

С оглед изясняване на фактическата обстановка по делото съдът намира искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно и като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал. 1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, както и с тези съхранявани в администрацията на Община Карнобат, касаещи процесния имот, и след като извърши оглед на място на имотите в обхвата на обжалваната заповед, да отговори на въпросите на адв. С., формулирани в докладваната молба.

ЕКСПЕРТИЗАТА да се извърши от вещо лице М.Г. при депозит в размер на 250 лв., вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 17.05.2010 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: