ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 54 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.В.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата Община Несебър, редовно призован, се явява процесуален представител юк М.В., редовно упълномощена, представя пълномощно. 

Заинтересованата страна Б.Д.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По делото е постъпила молба от адв. Ч.П., като повереник на жалбоподателя. Молбата е придружена с писмени доказателства. В нея са направени доказателствени искания, както и анализ на доказателството по същество. С молбата е представено и пълномощно.

 

 След като се запозна с всички доказателства представени по делото към настоящия момент, съдът установи: в жалбата   формално е посочено, че атакува заповед 857/12.12.2008 г. на кмета на Община Несебър. Изложените в нея обаче мотиви не касаят тази заповед. Заповед 857/2008 г.  представлява  акт на орган по изпълнението и нейното обжалване е по реда на чл. 294 и следващите от АПК. По делото обаче е представена заповед № 1035/11.09.2008 г. на кмета на Община Несебър  (погрешно посочена като 1039 в заповед № 857). Тази заповед представлява изпълнителното основание, издадена е по чл. 57а от ЗУТ. Против нея жалбоподателя и лицата Р.Г. и М.Г. са падали възражение, входирано в общината под № 9149/23.09.2008 г., като съдейки от обективираното волеизявление, с възражението представлява жалба на тези лица против заповед № 1035/2008 г. Административният орган обаче не е изпратил това възражение до съда и видно от мотивите на заповед № 857 е приел, че заповед №1035 е влязла в сила. Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител, поради което съдът не може да изясни настоящата жалба, коя от двете заповеди се атакува, както и това, дали жалбоподателя продължава да поддържа жалбата си наречена „възражение” против заповед №1035/11.09.2008 г.. По тези съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без движение поради мотивираните по-горе нередности и следва да се даде указание на жалбоподателя да ги изправи. Воден от това и на осн. чл. 158 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата, поради допуснати в нея нередовности..

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в 7-дневен от срок от получаване на  съобщението в писмена форма: 

- да конкретизира поддържа ли жалбата си (наречена възражение) с вх. № 94-00-9149/23.09.2008 г. против заповед № 1035/11.09.2008 г. на кмета на община Несебър. УКАЗВА на жалбоподателя, че всички негови възражения в настоящата жалба с вх. № 94-00-0070/07.01.2009  г., в която е посочил, че атакува заповед  № 857/2008 г.  всъщност касаят и имат отношение към законосъобразността на заповед № 1035/2008 г.

- да конкретизира, в случай че поддържа и жалбата си против заповед № 857/2008 г.,  какви счита че са основанията за нейната незаконосъобразност, тъй като такива не са наведени в жалбата с вх. № 94-00-0070/2009 г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: