ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 10.03.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На десети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер  54  по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

Жалбоподателят Д.В.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата Община Несебър, редовно призован, се явява процесуален представител юк Р., редовно упълномощен, представя пълномощно. 

Заинтересованата страна Б.Д.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЮК Р.  – Моля да не бъде даден ход на делото.  Считаме, че така подадената жалба е недопустима. С обжалваната заповед се насрочва нова датата за премахване на преместваемия обект. Заповедта, с която е констатирано поставянето на обекта в нарушение на Наредба №  10  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Несебър,  която е влязла в сила. Поради тази причина, ако бъде до пуснато разглеждането на въпроса  поставил ли е жалбоподателя в съответствие с изискванията на Наредба № 10 преместваем обект, би се стигнало нарушение  на закона и пререшаване на въпрос, с вече влязъл в сила административен акт.

Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото. Характерът на атакувания административен  акт ще бъде преценен с оглед на всички събрани по делото доказателства, а за да се съберат такива доказателства е необходимо да бъде даден ход на делото, поради което и на  основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 857/12.12.2008 г.  на кмета на Община Несебър, с  която е наредено на жалбоподателя и на заинтересованото лице Г. в срок до 10.01.2009 г. да премахне    преместваем обект – вилна сграда, с размери 4.00/6.00 м и височина 2.80 м., монтиран в УПИ – ХІІ-246, кв. 37 по плана на с. Оризаре, община Несебър.

 

         ЮК Р. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета преписката. Представям Наредба №  10  за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Несебър на Общински съвет Несебър. Други доказателствени искания няма да соча.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис по съпроводително  писмо изх. № 94-00-0070/10.01.2009 г.

 

На основание чл.171, ал. 4, предл. 2 от АПК,  съдът УКАЗВА на жалбоподателя от една страна, че по отношение на всички твърдяни в неговата жалба обстоятелства не сочи доказателства, а от друга страна, че не е навел релевантни доводи по отношение на атакуваната незаконосъобразност на заповед № 857/12.12.2008 г.  на кмета на Община Несебър, с която е даден срок за доброволно премахване на преместваем обект, като въпросната заповед, която е предмет на разглеждане, е издадена въз основа на влязла в сила заповед № 1039/11.09.2008  на кмета на община Несебър.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  13.04.2009 г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с указанията дадени от съда на осн. чл. 171, ал. 4 от АПК.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40  часа

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ