РЕШЕНИЕ

 

     847                    дата 30 април 2018г.                град Бургас

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 април 2018г.,  в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: К. Л.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 549 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Стандарт – Инвест - Груп” ЕООД, гр.Несебър, представлявано от управителя Д.Д.против Решение № 30/17.01.2018г. постановено по НАХД № 1060/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-000191 от 22.12.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което, за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв., като съдът е намалил размера на санкцията на  1 500лв.

Съдебно решение се обжалва като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, като касаторът оспорва съставомерността на вмененото му нарушение. Възразява, че АУАН е съставен извън законоустановения срок по чл.34 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация  не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за основателна.

„Стандарт инвест Груп“ ЕООД гр.Несебър е санкционирано за това, че при извършена на 18.05.2016г. проверка за спазване на трудовото законодателство в търговски обект – склад за консумативи, находящ се в гр. Несебър, складова база “Възраждане“ № 9, е установено на място лицето Л.П.Д.да полага труд, без сключен трудов договор, в нарушение на чл.62, ал.1 от Кодекса на труда. Районният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като АУАН е издаден в срока, визиран в чл.34 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод, че е осъществен състава на нарушението, като това се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства, поради което правомерно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество за неспазване на трудовото законодателство. Наложената имуществена санкция съдът е преценил като определена в несъответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил същата в минимален размер от 1500лв.

Решението е неправилно поради неправилна преценка на съда относно спазването на  давностния срок по чл. 34, ал.1, изр. ІІ, предл. І-во от ЗАНН за съставяне на АУАН.

Отговорността на дружеството е ангажирана в противоречие с нормата  на чл.34, ал.1, изр. второ, предл. І-во от ЗАНН, според което не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Безспорно, спазването на предвидените в закона срокове за ангажиране административнонаказателната отговорност на нарушителя е предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализирането й. От своя страна, неспазването на същите представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна. Видно от данните по делото, проверката на санкционираното дружество е извършена на 18.05.2016г. и на тази дата проверяващите лица са констатирали, че на обекта полага труд лицето Л.Д., а при последващо извършената служебна справка на 08.06.2016г. в регистъра на трудовите договори не са били открити данни за регистриран трудов договор с лицето. Видно от съставения АУАН още при проверката на 18.05.2016г. лицето е посочило, че работи при търговеца от 17.05.2016г., като на място е попълнил и справката, в която е посочил, че има сключен трудов договор, работи на длъжност шофьор, с работно време от 08,00часа до 17,00часа, отбелязал е почивките, както и трудово възнаграждение в размер на 500лв., като остава неясно поради каква причина още към момента на проверката не е констатирана липсата на трудов договор, респ. от работодателя не е изискан да го представи, още повече, че проверката е била провокирана именно по сигнал за престиране на труд без трудови договори с работниците. Извършваните по-късно служебни справки не могат да поставят ново начало на срока по чл.34 от ЗАНН, най-малкото защото няма обективна следа, която да сочи, че твърдяната справка е направена именно на 08.06.2016г. В този смисъл съдът приема, че считано от 18.05.2016г. нарушителят е станал известен на административнонаказващия орган, който от една страна разполага с възможността на място да установи липсата на трудов договор, а от друга страна разполага и с тримесечен срок, считано от датата на проверката - 18.05.2016г. да състави АУАН за установяване на извършеното нарушение, т.е. актът е следвало да бъде съставен най-късно до 18.08.2016г., докато в настоящия случай АУАН е съставен на 30.08.2016г. - след изтичане на срока по чл. 34, ал.1, изр. второ, предл. І-во от ЗАНН.

Предвид това, като е приел, че отговорността на касатора „Стандарт инвест Груп“ ЕООД е законосъобразно ангажирана на посоченото в наказателното постановление правно основание, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, поради което следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ръководен от изложените мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 30/17.01.2018г. постановено по НАХД № 1060/2017г. по описа на Районен съд – Несебър и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-000191 от 22.12.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: