ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 549 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,32 часа се явиха:

За жалбоподателя Аруна“ ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – кмета на община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 5222/23.05.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. И.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

адв. Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. И.: Имам само един въпрос. На въпрос № 6 как бихте отговорили относно търпим ли е строежът на основание §16 от ПЗР на ЗУТ с оглед това, което сте констатирали?

съдът: Във връзка с поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос моля първо да бъде уточнено следното: в заключението вещото лице сочи, че басейнът е извършен 2006 г. - 2007 г. Тази година е посочена и от жалбоподателя. Оспорва ли се годината на построяване от ответника? 

Адв. Й.: Ние не оспорваме годината на построяване на басейна, която е 2006 г. - 2007 г.

Вещото лице: Констатациите, че годината на построяване е 2006 г. – 2007 г. са по данни на жалбоподателя и актосъставянето, по съставения акт за нарушение. Що се отнася до търпимостта предвид годината, когато е изграден басейнът и действащият закон към момента, подобни съоръжения се изграждат със строително разрешение. За процесния обект няма издадено строително разрешение.

Адв. И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

адв. Й.: Намерихте ли за процесния обект издадени някакви строителни книжа, скица, виза?

Вещото лице: Не, нищо няма.

Въпрос на съда: Във връзка с търпимостта на строежа в заключението пишете, че няма ПУП към момента на построяване на сградата?

Вещото лице:  ПУП няма, има зрп.

Въпрос на съда: Към този момент има ли действащ ПУП?

Вещото лице: Нов пуп няма, има оуп и зрп от 1982 г.

Адв. Й.: В тази връзка по принцип предвидено ли е по ОУП и ЗРП това строителство, запазва ли се като такова, има ли го отразено?

Вещото лице: Ниското застрояване е по ЗРП. Ниско застрояване има и по ОУП за процесното УПИ.

Адв. И.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Адв. Й.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 450 лв. на 31.05.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата. Намирам, че същата е основателна както по изложените аргументи в нея, така и от установеното в хода на съдебното производство. С оглед на това моля да  уважите жалбата и да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски в производството – държавна такса и разходи във връзка с възнаграждението на вещото лице по допуснатата експертиза.

 

Адв. Й.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана с оглед събраните по делото доказателства и установеното от изслушаното заключение на вещото лице в днешното съдебно заседание. От същото се потвърди, че за процесния обект липсват каквито и да били строителни книжа, същият не отговаря и на фактическия състав на изискванията по § 16 от ПЗР на ЗУТ. Няма данни за търпимост на подобен строеж с оглед приетият през 2016 г. оуп и зрп от 1982 г. Моля за решение в този смисъл и за присъждане на направените от нас разноски по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: