ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 549 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,52 часа се явиха:

За жалбоподателя Аруна“ ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – кмета на община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата наАруна“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Н.И.К.против заповед № 8-Z-251/17.02.2017 г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „басейн“, находящ се в УПИ II 77, кв. 22 по плана на гр. Черноморец, община Созопол.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. И.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. В констативния протокол са записани две лица, подписали същия и тъй като в частта на КП „присъствали на проверката“ няма отбелязани други лица моля с оглед  изясняване на фактическата обстановка да бъдат разпитани съставителите на констативен акт № 3, с оглед на това какво са установили на място, както и какви са причините, за да не бъде известено дружеството субект на административното производство за тази проверка и с оглед на цялата установена фактическа обстановка. Дружеството е известено два дни след като е изготвен административния акт, стартирал на практика цялото производство. Нямам други доказателствени искания.

 

адв. Й.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме приложената административна преписка. Относно доказателственото искане за разпит на актосъставителите – длъжностни лица, издали констативен акт №3/23.01.2017 г. възразявам, като считам, че липсва правен интерес от разпита им предвид, че в акта същите са отразили конкретно действията по извършване на проверката, констатирали са участниците в строителството, представените строителни книжа и документи. Моля да се има предвид включително и обстоятелството, че същите са приложили  снимков и картен материал към констативния акт. Отделен е въпросът, че същите нямат задължение да уведомят жалбоподателя при извършена проверка, още повече, че видно от приложените документи същата е инициирана от управителя на етажната собственост, чрез писмо и сигнал от компетентен орган в случая началника на РО „НСК“ гр. Бургас при РДНСК ЮИР гр. Бургас до кмета на община Созопол, като това писмо от 23.01.2017 г. е приложено по делото. Така задълженията на административния орган, в случая кмета на община Созопол произтичат от делегираните му такива от РДНСК и респективно в тази връзка е насрочена и проверката, за която няма задължение да уведоми жалбоподателя предвид, че същата има единствено за цел да установи конкретни факти и обстоятелства на място. Не виждам основания за процесуални нарушения. Спазили са изискванията да му бъде връчен констативния акт и той е направил възражение по него. Не считам, че с разпита на извършилите проверката длъжностни лица биха се изяснили допълнителни факти и обстоятелства от реално значение за спора.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, следва да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, но да остави без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за разпит на длъжностните лица, съставили констативния акт, предвид извършването на експертизата.

Ето защо и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

Оставя без уважение искането за разпит на длъжностните лица, съставили констативния акт.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и необходимите справки в община Созопол да отговори на поставените въпроси, а именно:

1. Има ли издадени строителни книжа за басейна, дали същият е допустим по ПУП към момента на изграждането му, по правилата и нормите, действали по време на извършването му и по сега действащия ПУП?

2. Да се посочи дали за имота, в който се намира басейна, има действащ ПУП към настоящия момент?

3. Представлява ли басейнът строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ ?

4. Да се посочи годината на построяване на басейна, коя категория е и да се опише конструкцията му.

5. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

6.  Търпим ли е строежът, съобразно изискванията на § 16, ал.1 ДР ЗУТ и § 127 ПЗР ЗИД ЗУТ?

7. Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа, съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице инж. С.И., при депозит в размер на 450,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.05.2017 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,11 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: