Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 912                     16 май  2016  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав,  в открито заседание на единадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  549   по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Лайф хоспитал“ЕООД, с ЕИК по Булстат 147138653, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бул.“Димитър Димов“, представлявано от С.С.И. против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх.№29-02-160 от 12.02.2016 година на директора на Районната здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Бургас, издадена наоснование чл.76б, ал.2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че поканата е издадена в нарушение на материалния закон, административнопроизводствените правила и целта на закона. Моли съда да я отмени. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата – директор на РЗОК-Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли. Представил е административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представени са писмени бележки.

Административен съд - Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, тъй като от представеното по делото известие за доставяне №6100013264935/л.15 от делото/ не става ясно какъв точно документ е получил жалбоподателя на 15.02.2016 г. Същата е подадена от лице,  което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

От представените в административната преписка доказателства се установява, че със Заповед №РД-09-1630 от 08.12.2015 г. директорът на РЗОК-Бургас е наредил да се извърши тематична медицинска проверка на МБАЛ „Лайф хоспитал“ЕООД със задача контрол по изпълнение на договорения пакет болнична помощ по договорените клинични пътеки в съответствие с общите и специални условия на НРД за медицински дейности за 2014 г. и контрол на медицинската документация на пациентите по време на хоспитализацията им в лечебното заведение/л.16 от делото/.

За резултатите от проверката е съставен констативен протокол №1593 от 30.12.2014 г., в който са отразени четиринадесет нарушения по отношение на отделни пациенти, извършени през месец септември и октомври 2014 г., представляващи неспазване критериите за дехоспитализация и индикациите за хоспитализация по конкретни клинични пътеки. Всички деяния били квалифицирани  като нарушения на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 ЗЗО, чл.182 във връзка с чл.188, т.6а от НРД за медицинските дейности за 2014 гоодина. За констатациите на протокола управителят на дружеството е уведомен на 23.01.2015 г. и е поканен да се яви в РЗОК-Бургас на 26.01.2015 г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. /л.20-22 от делото/.

За тези нарушения на 30.12.2014 година е съставен и протокол за неоснователно получени суми №1594, на осн. чл.76б ЗЗО, в който е посочен размера на неоснователно получени суми за всяко едно от констатираните нарушения, общо - 9012.00 лева /л.17-19 от делото/.

На 29.01.2015 година на жалбоподателя е съставен АУАН №1593-А/л.23-26 от делото/ въз основа на който е издадено Наказателно постановление №02/НП 353 от 01.06.2015 година, с което на болницата, за всяко едно от констатираните нарушения, е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лева, на основание чл.105а, ал.3 ЗЗО/л.31-35 от делото/. Последното е връчено на управителя на дружеството на 20.07.2015 г., не е оспорено по съдебен ред и е влязло в сила на 28.07.2015 г.

На 12.02.2016 година е издадена Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание за извършени нарушения по ЗЗО, изх.№29-02-160 от директора на РЗОК-Бургас, която е предмет на оспорване в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, Писмена покана, изх.№29-02-160 от 12.02.2016 година е издадена от компетентен орган-директора на РЗОК-Бургас, съобразно нормата на чл.76б, ал.2 ЗЗО и е в предвидената от закона писмена форма.

   На второ място, в производството по издаване на оспорената покана не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

  В тази връзка е неоснователно оплакването на жалбоподателя, че е нарушена нормата на чл.57 АПК. В  конкретния случай се касае за специално производство, регламентирано от ЗЗО, в което административният орган е спазил процесуалните правила и което изключва приложението на общата норма от АПК.

На следващо място поканата е издадена в съответствие с приложимия материален закон и неговата цел.

Съобразно нормата на чл.76б, ал.1 ЗЗО когато изпълнителят на медицинска и/или дентална помощ е получил суми без правно основание в резултат на извършено нарушение по този закон или на НРД, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК удържа неоснователно платените суми, като на нарушителя се налагат наказания, определени в този закон или в НРД. В тези случаи  управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание, след влизане в сила на наказателното постановление и/или на заповедта за налагане на санкция/л.76б, ал.2 ЗЗО/.

След анализ на цитираната разпоредба се налага извода, че за да бъде издадена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание следва да са налице следните кумулативни предпоставки: изпълнителят на медицинска помощ да е извършил нарушение на ЗЗО или на НРД, същият да е получил суми без правно основание във връзка с извършените нарушения и на нарушителят да са наложени наказания, съобразно ЗЗО или НРД.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че е осъществен сложния фактически състав, обуславящ издаването на писмена покана по чл.76б, ал.2 ЗЗО.

Безспорно се установява, че дружеството е извършило нарушения на чл.55, ал.2, т. и т.3 ЗЗО, чл.182 във връзка с чл.188, т.6а от НРД за медицинските дейности, констатирани от компетентните органи/вж. констативен протокол №1593 от 30.12.2014 г., л.20-22 от делото/.

В резултат на така констатираните нарушения е установено, че за всяко едно от тях болницата е получила неоснователно суми общо в размер на 9012.00 лева/вж. протокол за неоснователно получени суми №1594/30.12.2014 г., л.17-19 от делото/.

И не на последно място,  за констатираните четиринадесет нарушения дружеството е санкционирано, на основание чл.105а, ал.3 ЗЗО, с имуществени санкции с влязло в сила на 28.07.2015 г. наказателно постановление, обстоятелство което не се оспорва от страните.

Не се спори, че дружеството е получило неправомерно сумите в посочения в поканата размер.

Съдът намира за неотносимо към предмета на спора, обстоятелството, че санкционната норма на чл.105а, ал.3 ЗЗО, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на болницата, към датата на издаване на писмената покана е бил отменен. Това възражение би било относимо в производството по оспорване на наказателното постановление, а последното както, вече стана ясно не е било оспорено от жалбоподателя и е влязло в сила.

Неоснователно е и искането на дружеството за отмяна на процесната покана в частта по т.13, тъй като следвало да заплати за това нарушение получената без правно основание сума, посочена вече в друга писмена покана, изх.№29-02-900 от 12.11.2015 година. В тази връзка следва да се посочи, че с писмената покана се търси репариране на сумите за нарушенията, които са предмет на влязлото вече в сила наказателно постановление, какъвто е настоящия случай, т.е. предметът на наказателното постановление  следва да е идентичен със  съдържанието на оспорената в настоящото производство писмена покана. Жалбоподателят е бил надлежно уведомен за констатациите на административния орган и не е възразил своевременно, затова и в условията на обвързана компетентност органът е издал процесната покана с това съдържание.

По тези съображения жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

При този изход на спора в полза на администрацията следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 781.00/седемстотин осемдесет и един/ лева, определено съобразно чл.8, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

  Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд- Бургас, VІІІ- ми състав

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Лайф хоспитал“ЕООД, с ЕИК по Булстат 147138653, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бул.“Димитър Димов“, представлявано от С.С.И. против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх.№29-02-160 от 12.02.2016 година на директора на Районната здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Бургас, издадена наоснование чл.76б, ал.2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/,  като неоснователна.

ОСЪЖДА  Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Лайф хоспитал“ЕООД, с ЕИК по Булстат 147138653, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бул.“Димитър Димов“, представлявано от С.С.И. да заплати на РЗОК-Бургас разноски в размер на 781.00/седемстотин осемдесет и един/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                  СЪДИЯ: