Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 821                     от 08.05.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 549 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.М.С., ЕГН ********** ***, чрез адв. Антон Георгиев с адрес гр. Свиленград, ул. „Г.Скрижовски“ № 1, офис № 2, против Решение № 11/04.02.2015 г., постановено по НАХД № 268/2014 г. на Районен съд Малко Търново, с която е потвърдено наказателно постановление № 345/04.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на същия за извършено нарушение по чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон (ВЗ) е наложено административно наказание глоба в размер 1 000 лева и е постановено на основание чл. 20, ал. 1 от ВЗ отнемане в полза на предмета на нарушението 15 000 (петнадесет хиляди) евро, равняващи се към 06.06.2014 г. на 29 337,45 лева. Твърди се, че първоинстанционното решение е неправилно и постановено при противоречие с материалния закон, като се излагат подробни разсъждения в тази насока. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Гергана Г., АК Хасково, поддържа жалбата на основания изложени в нея.

Ответникът по касационна жалба  - Началник митница Бургас, редовно призован не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Малко Търново е образувано по жалба на М.М.С. против Наказателно постановление № 345/04.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на същия за извършено нарушение по чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 11а, ал. 1 от ВЗ е наложено административно наказание глоба в размер 1 000 лева и на основание чл. 20, ал. 1 от ВЗ е постановено отнемане в полза на държавата предмета на нарушението 15 000 евро, равняващи се към 06.06.2014 г. на 29 337,45 лева.  Административнонаказателното производство е образувано със съставяне на АУАН № 232/ 07.06.2014 г. от служители на Митница Бургас. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Малко Търново е потвърдил атакуваното постановление, като е приел, че не са установени нарушения относно съставянето на АУАН и издаденото във връзка със същия наказателно постановление, като нарушението е доказано от обективна и субективна страна.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд Малко Търново е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационната жалба, с която е сезирана настоящата инстанция е бланкетна. Твърди се нарушение на материалния закон, без да се посочи в какво се изразява същото. Съдът намира, че подобно нарушение липсва. 

Обратно на твърдението за необоснованост, този съдебен състав намира, че атакуваното решение е обосновано и постановено при подробно и пълно изясняване на фактическата обстановка и при съобразяване със събраните доказателства. Последните са ценени правилно и адекватно от районния съд при постановяването на решението, като твърденията за обратното не са скрепени с доказателства.

Сочи се съществуването на съществени нарушения в административнонаказателното производство, но не е ясно в какво се изразяват същите. След като не са посочени конкретно съдът няма как да прецени влиянието им върху съдебния акт, предмет на оспорване, още повече, че касационния състав не установява подобни нарушения. В съдебно заседание процесуалния представител на касатора твърди, че неговото право на защита пред първата инстанция е нарушено, тъй като съдията – докладчик не е изслушал неговите обяснения и показанията на водения от него свидетел – очевидец на извършената проверка. Съдът не споделя подобно твърдение. Видно от протокол за проведено на 26.01.2015 г. съдебно заседание, съдът е изложил подробни мотиви защо не допуска събирането на гласни доказателства, които напълно се споделят от този съд. Следва изрично да се отбележи, че касаторът е български гражданин, владеещ български език и е недопустимо същият да бъде изслушван чрез преводач в хода на съдебното производство. Видно от събраните доказателства по делото, същият притежава единен граждански номер ЕГН на български гражданин, а не единен личен номер на чужденец. Въпрос на вътрешно убеждение на съда е какви доказателства следва да цени при постановяването на решението.

По изложените причини липсва нарушения при прилагането на материалния закон и на съдопроизводствените правила от страна на районния съд, тъй като същият е установил правилно и точно правнозначимите факти и ги е обсъдил надлежно в оспорения съдебен акт.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено при правилно установена фактическа обстановка, в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/04.02.2015 г., постановено по НАХД № 268/2014 г. на Районен съд Малко Търново.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.