ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 549 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „БУДА ПРОПЪРТИС ООД, представлявано от управителя М.Н., редовно призован,  представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник отдел Местни данъци и такси” към Община Несебър, представлява се от юрисконсулт В., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица Т.Д. и С.И..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище от адв. Д.В. като процесуален представител на жалбоподателя.

В същото е заявено становище за даване ход на делото. По доказателствата е заявено становище да бъдат приети представените експертизи, като са заявени твърдения по съществото на спора. Към цитираната молба от страна на процесуалния представител на жалбоподателя е представен 1 бр. удостоверение от „ВиК” ЕАД гр. Бургас, както и решение на Върховен административен съд по административно дело № 14130/2013 г. по описа на съда.

Съдът ДОКЛАДВА също, че с молба от 30.06.2014 г. от процесуалния представител на ответника по делото са представени обяснителна записка, декларация по чл. 17 ал. 1 от ЗМДТ, декларация по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 11, както и извадка от кадастъра и имотния регистър.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили и заключения по допуснатите съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Ние сме представили писмени доказателства, които бяхме задължени да представим в предходно съдебно заседание. Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

С оглед становището на юрисконсулт В. и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника и от жалбоподателя документи докладвани по-горе от съда като писмени доказателства по делото.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по съдебно-техническата експертиза.

Снема самоличността на вещото лице както следва:

С.Ж.И. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСТУЛТ В.: Пътят, който води към имота бихте ли описали как изглежда? Има ли някаква настилка или е само черен път?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пътят, който при огледа видях и който е северна граница на имота е с асфалтова настилка макар и стара, но съществува.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-икономическа експертиза  на което снема самоличност както следва:

Т.Ж.Д. – ** години, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Има съвпадение на размера на таксите, определени от вещото лице и тези в оспорения АУЗД. Нямам въпроси към вещото лице.

Не се противопоставям да бъде прието заключението. Представени са различни варианти, които ще коментирам по съществото на спора.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-икономическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля с постановеното от Вас решение да отхвърлите като неоснователна жалбата на „Буда пропъртис” гр. Варна против АУЗД на началника на отдел „МДТ” от 02.12.2013 г. като неоснователна и недоказана. Моля съда да ми определи срок, в който ще представя писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника 14-дневен срок, в който същият може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: