ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 549 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУДА ПРОПЪРТИС ООД, представлявано от управителя М.Н., редовно призован,  представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник отдел Местни данъци и такси” към Община Несебър, представлява се от юрисконсулт В., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по повод жалба от „БУДА ПРОПЪРТИС” ООД против Акт за установяване на задължение по декларация  № 1065/02.12.2013 г., постановен от органа по приходите в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение изх. № Н4-4526#3 /17.01.2014 г. на началника на отдел „МДТ” при Община Несебър.

 

Съдът ДОКЛАДВА и молба-становище с вх. № 4585/17.06.2014 г., изготвена от адв. Д.В., в качеството й на процесуален представител на дружеството-жалбоподател. В цитираната молба адв. В. е заявила, че не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, като е формулирала подробни доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата в цялост. В днешно съдебно заседание представям писмени доказателства, които представляват решение на Общински съвет Несебър относно определяне на промилите ТБО за процесните години – 2011 и 2012 г., както и заповед на кмета за определяне районите на територията на Община Несебър, в които ще се извършват услугите и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър - редакция 2011. Освен това, представям доказателства относно компетентността на органа, справки за извършени разходи в „БКС” гр. Обзор, изразяващи се в покупка на МПС, както и други помощни материали, удостоверяващи реалното извършване на услугите, длъжностни разписания на „БКС” гр. Обзор за процесните години, акт за публична общинска собственост относно депото за битови отпадъци в гр. Обзор и трудови договори, придружени с длъжностни характеристики на лица, назначени в „БКС” гр. Обзор на съответните длъжности.

Освен представените доказателства, моля да бъде допуснато извършването на съдебно-икономическа експертиза със задачи, на които вещото лице да отговори след като се запознае с материалите по делото, както и ако са необходими други от Община Несебър, да определи размера на ТБО за процесния имот за годините 2011 и 2012 г.

Освен това, моля  в следващо съдебно заседание да бъде допуснат до разпит един свидетел, от чийто разпит да бъде установена периодичността и дали е посещаван имота от автомобили на „БКС” гр. Обзор.

Моля да разрешите в следващо съдебно заседание да представя и други писмени доказателства, които ще представляват скица на процесния имот и екземпляр от трудовия договор на актосъставителя, който не е представен с първоначалната преписка. Към момента нямам други доказателствени искания.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с цитираната по-горе молба процесуалния представител на дружеството-жалбоподател също е формулирал доказателствени искания както следва:

1. Да бъдат издадени съдебни удостоверения, които да бъдат ползвани за снабдяване с други такива от „ЕВН електроразпределение” и от „ВиК” ЕАД относно това има ли издадени партиди на името и за имота, собственост на дружеството-жалбоподател и съответно ползвана ли е ел. енергия, съответно вода за въпросния имот.

 

С цитираната молба от страна на процесуалния представител на жалбоподателя е формулирано искане да бъде задължен ответника да представи редица писмени доказателства относими към предмета на спора.

С оглед така формулираното искане, съдът ПРЕДОСТАВЯ екземпляр от молба вх. № 4585/17.06.2014 г. на процесуалния представител на ответника, на който УКАЗВА, в 14-дневен срок считано от днес, да представи за прилагане по делото на поисканите от жалбоподателя писмени доказателства – различаващи се от тези, представени в днешно съдебно заседание.

В молбата е формулирано и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставени въпроси, а именно къде се намира процесния имот и в периода 2011 – 2012 г. имало ли е до него достъп с цел извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Поискано е експертизата да отговори дали към процесния период е имало налични контейнери, посредством които да се установят тези дейности за имота, а също така и дали имота е електрифициран и водоснабден. С молбата е поискано да бъде предоставена възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да ангажира гласни доказателства посредством допускане до разпит при условията на довеждане на един свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не се противопоставям на доказателствените искания. Ще бъдат предоставени в следващо съдебно заседание писмени доказателства, изискани от жалбоподателя и непредставени до момента от нас.

 

С оглед така заявените от страните становища и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на ответника, в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-икономическа експертиза в размер на 300 лв., платими от ответника, в 14-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника екземпляр от депозираната молба вх. № 4585/17.06.2014 г., като УКАЗВА на същия, в 14-дневен срок считано от днес да попълни доказателствения материал по делото с документите изискани в цитираната молба и неприложени към настоящия момент.

По повод исканията на жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

В полза на жалбоподателя да бъдат издадени съдебни удостоверения, които да му послужат пред „ЕВН електроразпределение” и „ВиК” ЕАД за издаване на други такива в смисъла, докладван от съда в цитираната по-горе молба.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя в нарочно представената писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 14-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза С.Ж.И., който следва да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесения депозит.

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност за следващо съдебно заседание да ангажират допълнителни писмени доказателства в подкрепа на заявените от тях твърдения.

ДОПУСКА поисканите от страните разпити на свидетели, в условията на довеждане за следващо съдебно заседание.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.10.2014 г. – 14,00 часа, за която и час страните да се считат за редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: