ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На десети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 549 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „СЪНСЕТ РИЗОРТ АД, представлявано от изпълнителния директор Б. Г. Б., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адв. Б., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „СЪНСЕТ РИЗОРТ”, с ЕИК *** против Заповед № РД-16-76/22.01.2013 г. на кмета на Община Поморие.

 УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи отразените в акта обстоятелства, явили се основание за постановяване на спорния административен акт, а именно, че строежа е незаконно извършен без разрешение, че рекламно-информационният елемент представлява строеж по смисъла на ЗУТ, както и това, че негов извършител и съответно собственик е дружеството-жалбоподател.

Съдът УКАЗВА на всяка от двете страни, че при позоваване на положителни факти при отстояване на заеманата от всяка страна позиция, в тежест на страната изложила фактите е да докаже съществуването на същите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам жалбата.  Моля да бъдат допуснати гласни доказателствени средства, с които да установим съдържанието на рекламата поставена върху рекламно-информационния елемент.

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат приети представените от Община Поморие първоначални и допълнителни писмени доказателства.

Моля да ни бъде дадена възможност да ангажираме гласни доказателства свързани с изложените върху рекламно-информационния елемент рекламни материали към момента на съставяне на констативния акт. С оглед на постъпила при нас информация, че през изминалия четиригодишен мандат е бил съставен аналогичен констативен протокол за процесния рекламно-информационен елемент, моля да ни бъде дадена възможност след справка в архива на Отдел „ТСУ” при Община Поморие да представим относимите към настоящото дело доказателства.

Моля да ни бъде дадена възможност за установяване на обстоятелствата, чието доказване беше указана в доклада на съда в наша тежест.

 

Съдът предвид доказателствените искания на страните намира от една страна тези за установяване на съдържанието на рекламно-информационния елемент с гласни доказателства за относими и допустими към предмета на спора, а от друга страна приети следва да бъдат както административната преписка изпратена от административния орган, така и допълнително изпратените писмени доказателства от кмета на Община Поморие, а именно отговор изх. № 11-41-7/03.04.2013 г., с която съдебния състав е уведомен, че за обекта в заповедта липсва издадено разрешение за поставяне, както и по искане на жалбоподателя е представено известие за доставяне на документ от Община Поморие с изх. № 30-141-2/12.12.2012 г. отразен като получен от представител на „СЪНСЕТ РИЗОРТ” АД на 18.12.2012 г. Така събраните доказателства съдът ще цени комплексно с крайния си съдебен акт, като вземе предвид и тези, които е допуснал в следващо съдебно заседание.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка към оспорваната заповед.

ПРИЕМА допълнително представените доказателства - отговор изх. № 11-41-7/03.04.2013 г., известие за доставяне на документ от Община Поморие с изх. № 30-141-2/12.12.2012 г., получен на 18.12.2012 г.

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание при условията на довеждане свидетели на всяка от двете страни за спорните по делото обстоятелства.

Съдът като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено към настоящия момент от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.05.2013 г. - 15,45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: