ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 11.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         V-ти Административен състав

На единадесети април                                  две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 549 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЕНОРМЪС” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Желязкова.

В залата присъства прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът с оглед заявеното и като намери искането за допустимо,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА встъпване на Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор Стоянова в настоящото производство.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от процесуален представител на жалбоподателяадв. Н., в която сочи, че не се противопоставя да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата и прави искане за допускане по делото на съдебно-икономическа експертиза със задачи, формулирани в същата.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните и заявеното намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилата от „ЕНОРМЪС” ЕООД гр. ***, представлявано от управителя Й.Х.Т., жалба против Ревизионен акт № 021001876/16.12.2010 г., потвърден с Решение № РД-10-56/17.02.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас при ЦУ на НАП.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жабата като неоснователна. Във връзка с отказания данъчен кредит за трима доставчици моля на основание чл. 193 от ГПК да бъде открито производство по оспорване на представените частни документи, а именно: договори за изработка и доставка и приемо-предавателни протоколи. Органът по приходите е отказал данъчен кредит на фактурираните услуги, поради което считам, че е налице правен интерес за откриване на това производство, а именно, че това е първото по делото съдебно заседание.  Оспорваме верността, основанието и липса на доставка.  На основание чл. 193 от ГПК оспорвам истинността на представените частни документи, а именно тяхната вярност, тоест, считаме, че съгласно представените документи от жалбоподателя не е налице доставка на стоки и услуги по фактурите, по които е отказано право на приспадане на данъчен кредит, тоест, жалбоподателят неправомерно е ползвал право на данъчен кредит по отношение на процесните фактури.

По отношение на искането за назначаването на експертиза, предоставям на съда.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима, подадена в законния срок от лице с конкретна процесуална легитимация и съдържаща всички реквизити, изискуеми по закон. Считам, че направеното искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза е относимо към спора и следва да се уважи. Що се касае до оспорването на частните документи, предоставям на съда.

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, находящи се в административната преписка изпратена от административния орган с жалбата до съда, както и постъпилата по делото молба от процесуалния представител на жалбоподателя ведно с приложените писмени доказателства.

         Намира искането в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза по делото с формулираните въпроси в нея за допустимо, относимо и своевременно направено, поради което следва да бъде уважено.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в днес представената писмена молба въпроси, след внасяне по сметка на Административен съд –  Бургас на предварителен депозит в 7-дневен срок считано от съобщаването, чийто размер съдът определя на 700 лв.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице за извършване на експертизата С.А.

         УКАЗВА на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото документ за внесения депозит за допуснатата експертиза.

         По направеното искане за откриване на производство по оспорване по чл. 193 от ГПК от процесуалния представител на ответника, съдът намира, че ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след като даде възможност съобразно разпоредбата на чл. 193, ал. 2 от ГПК на жалбоподателя да заяви дали желае да се ползва от оспорените документи, като му даде срок в тази насока.

         Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

Препис от днес представеното становище на юрисконсулт Желязкова да се изпрати на жалбоподателя с указание най-късно до следващо съдебно заседание да заяви дали желае да се ползва от оспорените от ответника писмени документи, конкретно цитирани в становището на юрисконсулт Желязкова.

         Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 20.06.2011 г. – 13,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени в днешно съдебно заседание.

         Препис-извлечение от определението на съда да се изпрати на жалбоподателя ведно с препис от становището на юрисконсулт Желязкова за изпълнение.

         Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключение и за насроченото съдебно заседание след представяне от жалбоподателя на документ за внесения депозит за експертизата.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: