ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    549    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  12.10 часа се явиха:

Касаторът – Зам.кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.

Ответникът по касационната жалба – И.Т.Б., редовно призован, се представлява от адвокат С., упълномощена от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Поддържам изцяло касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ С. – Оспорвам касационната жалба изцяло. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля, да отмените решението на Районния съд по изложените в жалбата аргументи и съображения.

 

АДВОКАТ С. – Моля, да не уважавате жалбата и да потвърдите решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно. Моят доверител не е извършил посоченото в издадените административните актове административно нарушение. Няма данни, че е бракуван автомобила, той е в движение. Също така той не е получавал констативните протоколи, които са посочени в преписката.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. За да постанови оспореният пред Вас съдебен акт, първоинстанционния съд е приел, че въпросният автомобилът не е излязъл от употреба МПС, като се е позовал на представените по делото писмени доказателства, а именно: за МПС-то има квитанция за платен данък за 2009 и 2010 г., както и полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” също за 2009 и 2010 г. Този извод на Бургаския районен съд считам за необоснован. Съгласно разпоредбата на §1, т.1, б.”б” от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от МПС, за да се приеме, че едно МПС е излязло от употреба, следва на същото да не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години. От приложеният по делото констативен протокол се установява, че на въпросното МПС лисва изцяло такъв знак за преминат годишен технически преглед. С оглед на това и предвид цитираната от мен разпоредба, считам че въпросният автомобил се явява по смисъла на този текст „излязло от употреба МПС”, поради което наказателното постановление намирам за правилно и законосъобразно. Ще Ви моля, за решение в този смисъл.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: