Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         920                                от  11.05.2018 г.                                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 548 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Алдо плаза“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.“Сливница“ № 26, представлявано от Д.С.А.– управител против Решение № 24/10.01.2017 г. (при действителна година на постановяване 2018г.), постановено по НАХД № 1854/2017 г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-001145/15.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) - Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 416, ал. 5  КТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева като районният съд е намалил размера на санкцията на 1 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – „Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С решение 24/10.01.2017 г., (при действителна година на постановяване 2018г.), постановено по НАХД № 1854/2017 г. по описа на Районен съд – Несебър, е изменено наказателно постановление 02-001145/15.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) - Бургас, с което за нарушение на чл. 63, ал. 2 КТ, на основание чл. 416, ал. 5  КТ, на „Алдо плаза“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева, като съдът е намали размера й на 1 500 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. За да измени размерът на наложената санкция, първоинстанционният съд е приел, че административнонаказващият орган не е изложил мотиви във връзка с определяне размера на санкцията, както и че нарушението е първо за дружеството.

Решението на първата инстанция е правилно и следва да се остави в сила, като съображенията за това са следните:

Дружество е санкционирано за това, че в качеството си на работодател по смисъла на § 1, т. 1 ДР на КТ, на 06.06.2017 г. в 11,20 часа в обект Супермаркет „Алдо“, разположен в КК „Слънчев бряг“, комплекс „Плаза“, до хотел „Марвел“ е допуснал до работа О.Б.Ж.на длъжност касиер преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Ж.в момента на проверката е изпълнявал дейност като касиер. Видно от съставения АУАН № 02-001145/12.06.2017 г., като нарушена е посочена нормата на чл. 63, ал. 2 КТ , според която работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.

Неоснователно е твърдението, че процесното наказателно постановление е издадено при неизяснена фактическа обстановка, тъй като не е описана точно дейността, която Ж.е изпълнявал. Отделно от това, налице е противоречие в самата жалба – от една страна се твърди съществуването на неизяснена фактическа обстановка, а от друга – жалбоподателят счита, че е безспорно, че Ж.работи като касиер.

Според нормата на чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от съответната ТД на НАП. Според чл. 62, ал. 3 от КТ,  в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП. Видно от списъка на работещите (л. 43 от първоинстанционното дело)  Ж.се е вписал под № 8 като касиер, посочил е размер на трудово възнаграждение и работно време. В представения и заверен от жалбоподателя график за отчитане явяването/неявяването на работа през месец  юни 2017 г., Ж.е под № 26 и на датата на проверката 06.06.2017 г. е бил първа смяна. Съдът, след като се запозна с представената длъжностна характеристика, установи, че независимо от факта, че лицето е касиер, то изпълнява и други дейности, включително подреждане на стоки по щандовете в магазина, следователно безспорно е извършвало трудова дейност. Следователно, фактическата обстановка е напълно изяснена.

За неизпълнение на изискването на чл. 63, ал. 2 КТ от работодателя, в чл. 414, ал. 3 КТ е предвидено налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лева, а на виновното длъжностно лице глоба в размер от 1 000 лева до 10 000 лева, за всяко отделно нарушение.

Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, че спрямо „Алдо плаза” ЕООД е приложена точната санкционна норма като съдът правилно е преценил, че с оглед тежестта на извършеното нарушение размерът на имуществената санкция следва да бъде намален към законоустановения минимум от 1500 лева.

Като е обосновал краен резултат за изменение на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение и поради отсъствие на отменителни основания същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/10.01.2017 г., (при действителна година на постановяване 2018г.), постановено по НАХД № 1854/2017 г. по описа на Районен съд - Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                               2.