О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№536                             28.03.2017 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                                VІІ-ми състав

на двадесет и осми март                                                               две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 548 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпил иск от: 1.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.Варна, Булстат-176143308; 2.Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, гр.Бургас, Булстат-102270789 и 3.А.Н.Й.,***, против бездействие на секретаря на Община Бургас за предоставяне на справки за абсолютния брой подписи, изискуеми по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за провеждане на местен референдум иницииран с подписка.

В молбата се, че същата има за предмет установяване бездействието и осъждането на секретаря на Община Бургас да извърши фактически действия, които той е длъжен да извърши по силата на чл.43, ал.3, т.6 от ЗМСМА, а именно да извърши организационните действия, необходими за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Община Бургас. Извършването на фактическото действие по това правомощие на секретаря на общината е необходимо както във връзка с организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, така и при определянето на броя на гражданите с постоянен или настоящ адрес с избирателни права за участие в местни избори, спрямо които се изчислява изискуемият брой граждани в подписките за местни референдуми съгласно чл.29, ал.2, изр.2, вр.  чл.27, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПУГДВМС. Считат искането си за допустимо, тъй като се отнася до фактически действия, които административния орган е длъжен да извърши по силата на закона или по задължение произтичащо пряко от нормативен акт, но не ги извършва.

С разпореждане № 1498/08.03.2017г. съдът остави иска без движение, като указа на жалбоподателите да отстранят посочени нередовности, което те сториха.

Освен това съдът изиска от секретаря на Община Бургас да представи пълната административна преписка, включително искане по чл.256 от АПК, вх.№ 63-00-387 от 01.11.2016г. до Община Бургас и приложените към него документи, което също беше изпълнено.

По преписката е представено и решение № 63-00-7/6/21.02.2017г. на секретаря на Община Бургас, с което по молба на първия от жалбоподателите на основание чл.28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация е посочено (л.87 от делото, абзац 3), че исканата информация е налична на интернет-страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), като данните за публикувания брой избиратели по предварителни списъци по избирателни секции в гр.Бургас и в другите населени места в Община Бургас са публично достъпни на електронен адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2017/voters, в графите – Избори за народно събрание 2017 – За избирателите – Брой избиратели по предварителни списъци и адреси на избирателните секции в страната в изборите за народни представители на 26.03.2017г. Указано е, че в позиции от 621 до 935 включително от предварителните избирателни списъци са посочени избирателните секции в населено място Бургас, Община Бургас, с посочен срещу всяка от тях, в последната колона от таблицата, общ брой на избирателите за всяка секция

 

Съдът, с оглед твърденията на жалбоподателя и приложените по преписката писмени доказателства и дадените в нея разяснения, намира иска за процесуално недопустим. Съображенията са следните:

Хипотезите на чл.256 и 257 от АПК касаят реализирането за фактически действия или бездействие, които се дължат по силата на закон от административния орган, съответно след или без сезиране и които не са осъществени и към датата на подаване на иска. Явно настоящият случай не попада в тази хипотеза.

В разглеждания случай компетентният административен орган е постановил акт – решение № 63-00-7/6/21.02.2017г., с който е удовлетворено изцяло искането на жалбоподателите и същите са изгубили правния интерес от получаването на исканата от тях информация, респективно не е налице твърдяното бездействие. Изрично в цитираното решение на ответния административен орган е посочено, че търсената информация за броя на гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на общината е публично достъпна на интернет-страницата на ЦИК, като подробно е описано как може да се достигне до нея.

Съдът следвайки тези указания установи, че получаването на исканата информация не е трудно, а след използването на автоматичната функция за сумиране на софтуерния продукт установи, че броят на гражданите с избирателни права възлиза на 184`500 човека (вж. приложената разпечатка). Следвайки тези подробни указания жалбоподателите биха могли да установят броя на избирателите във всяко едно населено място и административно териториална единица на територията на страната.

Правото на съдебна защита на гражданите и юридическите лица срещу всички административни актове и действия на администрацията които ги засягат, е прогласено в чл.120, ал.2 от Конституцията. За да засяга определени лица административният акт, респ. действието или бездействието на административния орган, същото трябва да нарушава или застрашава техни права и законни интереси. Засягането на тези права и интереси легитимира процесуално-правния интерес от съдебното оспорване на актовете, действията и бездействията. От гледна точка на административния процес, правният интерес обосновава правото на оспорване и е необходима процесуална предпоставка за редовно оспорване на административните актове, действията и бездействията на администрацията. Правният интерес е задължителен елемент на активната легитимация на оспорващия. Активна легитимация означава оспорващият да докаже, че е правосубектен и че има правен интерес от оспорването.

Предварителното обосноваване на интереса от страна на оспорващия е задължително условие за осъществяване на процеса на административно правораздаване и решаването на спора, т.е. жалбоподателят трябва да докаже засягането на свои субективни права, за да има право на оспорване.

В конкретния случай жалбоподателите не обосноваха наличието на такъв правен интерес, защото информацията за броя на гражданите с избирателни права в съответното населено място която са поискали от секретаря на Община Бургас е публично достъпна на описаното по-горе място и с малко усилия и елементарни познания тази информация може да бъде използвана от всеки.

Предвид на гореизложеното следва да се приеме, че оспорването е недопустимо, поради липса на правен интерес и искът следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане иск на: 1.Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, гр.Варна, Булстат-176143308; 2.Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, гр.Бургас, Булстат-102270789 и 3.А.Н.Й.,***, против бездействие на секретаря на Община Бургас за предоставяне на справки за абсолютния брой подписи, изискуеми по ЗПУГДВМС за провеждане на местен референдум иницииран с подписка.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 548/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

СЪДИЯ: