ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 548 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, редовно уведомен, се представлява от  председателя на Управителния съвет на сдружението Ю.Ч..

 

ИЩЕЦЪТ Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – БСНГИ, редовно уведомен, явява се председателят на Управителния съвет на сдружението Д.Б.. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощен с приложено пълномощно по делото.

 

ИЩЕЦЪТ А.Н.Й., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Секретар на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА днес постъпила по електронната поща молба от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – БСНГИ и А.Н.Й., с която изразяват становище по представените по делото писмени доказателства и прилагат към същата писмени документи описани от № 1 до № 21 в молбата, с препис за ответника, изпратени по електронна поща.

 

АДВОКАТ И.: От името на доверителя ми поддържам молбата. Да се приемат представените писмени доказателства.

Г-Н Ч.: Да се приемат доказателствата.

Моля на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът да укаже на ответника, че не сочи доказателства за изпълнение на задължението, предмет на иска.

Моля на същото основание – чл. 171, ал. 4 от АПК, както и на основание чл. 146, ал. 2 от ГПК съдът да укаже и на нас за кои от твърдяните от нас факти от значение за делото не сме посочили доказателства и ни даде възможност да ги представим. Подобно искане имахме и в предишното заседание, но съдът не се е произнесъл по него.

АДВОКАТ И.: Поддържам казано от представляващия сдружението да се направи такъв доклад по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам, че с молбата, която е депозирана днес по делото, както и с първоначалната,  както и с уточненията в предходно съдебно заседание, се твърди едно и също наличие на бездействие от страна на ответника по делото – административния орган, но без да се излагат конкретни аргументи и доказателства за това. Твърденията, които са застъпени в уточняващите молби развиват доводи за необходимостта от контролни справки, дефинирани съответно като предварителна, окончателна и контролна, но такива в нормативните актове не са предвидени. С постъпилата молба днес по делото се прави анализ и се въвежда разграничение между понятията „избирателни списъци“ и „справки“, но законодателят когато е уредил правилата за произвеждане на референдуми, в частност местен, борави с термин „избирателни списъци“. Така чл. 8, § 2, чл. 29, ал. 2  от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,  всички  посочени разпоредби боравят с термина „избирателни списъци“. Правилата за провеждане на местен референдум препращат към Изборния кодекс, който също работи с термина „избирателни списъци“.

Относно доказателствата, представени с днешната молба, считам, че същите са неотносими, тъй като с тях не се установява, не се доказва конкретно неизпълнение, твърдяното задължение за административния орган и считам, че спорът, въведен с иска по настоящото дело почива на противоречие в разбиранията въобще за това как следва да бъде произведен местен референдум и съдържанието на понятието „избирателни списъци“ и законово установеното такова. В този смисъл искането в петитума на молбата за законодателна промяна не може да бъде постигната такава със настоящото съдебно производство. Считам исковете и допълнителните молби за неоснователни.

Други доказателства няма да сочим.

 

Г-Н Ч.: Уважаема госпожо съдия, моля да се произнесете по искането ни на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, както и на основание чл. 146, ал. 2 от ГПК да ни укажете за кои от твърдяните от нас факти от значение за делото не сме посочили доказателства и ни даде възможност да ги представим.

 

Съдът УКАЗВА на ищците, че следва да конкретизират вида на претендираните фактически действия, като следва да докажат фактите, от които е възникнало задължение за органа.

 

Г-Н Ч.: Питам за конкретни обстоятелства.

СЪДЪТ: Вие твърдите бездействие и въпрос на Ваша организация е как ще докажете фактите, от които е възникнало задължението. 

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнително представените от ищците писмени документи с днес постъпилата по делото молба.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо председател, считаме въз основа на приетите в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а освен това и частично от гласните доказателства в предходно съдебно заседание, че искът ни е доказан по отношение на това, че администрацията и по закон – чл. 43 от ЗМСМА, следва  да предостави на гражданите информация, касаеща местните референдуми. Ние сме възразили на няколкото подвида, но според нас би следвало да се предостави поне един от тези подвидове. Както каза и самият г-н З., за бъдещо време или към днешна дата може да се предостави информация. За мен категорично тази информация може да се предостави от секретаря. По отношение на справките за минал период, това също би следвало да се предостави и е въпрос на организация по какъв начин това ще бъде представено от секретаря на общината. Изобщо не зависи от гражданите каква организация ще бъде организирана. В тази връзка считам, че искът ни е доказан и ще моля да задължите органа да извърши съответните действия за предоставяне на такава информация. Считам, че действията може да бъдат установени.

Претендирам съдебно-деловодни разноски – държавна такса по 10 лева за всеки от двамата жалбоподатели, които представлявам.

Г-Н Ч.: Уважаема госпожо съдия, защитата по чл. 256 и чл.257 от АПК срещу неоснователни бездействия на администрацията се осъществява чрез предявяване на осъдителен иск, в който трябва да е конкретизиран видът на претендираните фактически действия, като наше задължение е да докажем фактите, от които е възникнало задължението на органа. Този въпрос е изяснен изчерпателно в иска и с множеството представени доказателства, а също така съдът не ни указа на основание чл.171, ал. 4 АПК или чл. 146, ал. 2 от ГПК конкретни твърдени от нас факти и обстоятелства от значение за делото, за които да не сме посочили доказателства. От представеното с иска писмо от 10.09.2016 г. на Главния секретар на МРРБ е видно, че според тях Главна дирекция ГРАО към МРРБ няма функционално задължение и техническа възможност да изготвя контролни и въобще всякакви справки за минал период от време, тъй като те не разполагали със статистически софтуер за извличането на подобна информация от регистъра или от Национална база данни „Население“. От препращащото писмо от 13.07.2017 г. на ЦИК е видно, че според ЦИК именно общинските   администрации са компетентни да извършват справки за минал период, каквато е проверката за 6-месечна уседналост и от каквото естество са исканите от нас справки.

Уважаема госпожо съдия, да не забравяме, че съгласно Изборния кодекс именно ЦИК е компетентният държавен орган, упражняващ контрол и издаващ методически указания за правилното прилагане на изборното законодателство. От писмото от 10.08.2017 г. на МРРБ – позиция 3 от представените днес доказателства, е видно, че проблемната проверка по чл. 396 от ИК за шестмесечна уседналост на избирателите при местни избори и референдуми се извършвала от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи  по искане пак на общинските администрации. Отделен е въпросът, че от останалите доказателства по делото е видно, че не само Министерството на правосъдието и системата на МВР, ведно със специалните служби, но и правителството, начело с министър-председателя Бойко Борисов и дори прокуратурата, начело с главния прокурор Сотир Цацаров, нямали техническа възможност и приложени софтуерни програми с подходяща функционалност за проверка за наличието на шестмесечна уседналост и въобще за справки за минал период, но подобно на ЦИК и те не знаят коя точно институция и дали някой въобще извършва проблемите справки за уседналост, изискуеми и според Изборния кодекс, и според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местото самоуправление във връзка с местните референдуми. Но при тези централни институции следите също водят към общинските администрации в техните писма. Това са допълнителни аргументи, че  организационната тежест за извършването на исканите справки за минал период, каквато е проверката за шестмесечна уседналост, е именно на секретаря на общината, в случая на секретаря на община Бургас. Настоящото дело е особено важно за гр.Бургас във връзка с шестте центъра за административни услуги – Възраждане, Изгрев, Приморие, Освобождение, Зора и Долно Езерово. По данни от ответника към настоящия момент община Бургас няма техническа възможност за извършване и предоставяне на никакви справки от Национална база данни „Население“ за броя на пълнолетните граждани на тези територии, тъй като Бургас не е град с районно деление и шестте центъра за административни услуги не са райони. Ако съдът уважи настоящия иск, това вече ще бъде възможно, тъй като в действителност шестте центъра за административни услуги в гр. Бургас са квартали  по смисъла на § 1 от ДР на Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и гражданите в тях ще могат да инициират местни референдуми.

Ето защо, моля да се произнесете по всички искания и доводи в иска и в уточняващите молби и въз основа на тях да уважите прецизираното искане до съда, като ми присъдите и направените разноски в размер на 10 лева държавна такса; 0,85 лева преводна такса и 50 лева пътни разходи за двете съдебни заседания.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки, след като се запозная с протокола от съдебното заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, от събраните по делото доказателства не се установи наличието на факти, от които е възникнало задължението за предоставяне на справки от страна на ответния административен орган. В процеса ищците боравят абстрактно с понятието „справка“, „видове справки“ и развиха доводи за нуждите и необходимостта от извършването на такива чрез нормата на 43, ал. 3, т. 1 и т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на която се позовават ищците. Няма законово разписано задължение за административния орган – секретар на община, да предоставя посочените справки по искане на заявителя. Спорът, предмет на делото, почива изключително на анализ и тълкуване на норми от законите, уреждащи провеждането на  местни референдуми. На тази основа е изградена тезата в иска на ищците за бездействието на конкретния административен орган – секретаря на община Бургас, като твърдението за бездействие е аргументирано с необходимостта от получаване на справки, за които, освен, че няма законово установено задължение за предоставяне, със събраните по делото гласни доказателства се установи, че функционално при работа с програмния продукт община Бургас не може да предостави исканите справки. И освен това, друго по смисъла на закона, а именно чл.43, ал. 3, т. 6 от ЗМСМА е вложеното съдържание в задължението „поддържане на актуално състояние на избирателните списъци“, като задължение за административния орган. В това отношение със събраните по делото доказателства се установи изпълнение на вменените задължения от ответника по делото в пълен обем.

Предвид изложеното, моля да отхвърлите предявения иск като неоснователен и недоказан.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните десетдневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: