ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 548 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – БСНГИ, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ А.Н.Й., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Секретар на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – БСНГИ и А.Н.Й. с правно основание чл. 176 от АПК, с която искат съдът да се произнесе по всички доводи и становища и искания на ищците и допълни решение № 2012/24.11.2017 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 176 АПК с правните изводи на съда относно спорния въпрос и правните средства, а именно:

Точка 1. Преценката и решаването дали отговорността по чл. 43, ал.3, т. 6 от ЗМСМА за организационно-техническата подготовка на местните референдуми, инициирани с подписка, включва и организационното осигуряване на средството за установяване на броя на гражданите с избирателни права към момента на вписването на подписката за местен референдум в регистъра.

Точка 2. Кое е правното средство за установяване на броя на гражданите с избирателни права към момента на вписването на подписката за местен референдум в регистъра, ако то е различно от твърдяната от ищците отговорност по чл. 43, ал. 3, т. 6 от ЗМСМА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам молбата за допълване на решението за недопустима, евентуално за неоснователна.

Няма да соча доказателства

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо административен съдия, считам молбата за допълване на решението  за недопустима, евентуално за неоснователна, поради което моля да я оставите без уважение.

 С решението си съдът се е произнесъл по предмета на спора така, както е очертан от ищците с исковата им молба – произнасянето е именно точно по въпроса за наличието на твърдяното бездействие на секретаря на Община Бургас по задължение за организационно-техническата подготовка на местните референдуми, разбирана от ищците като задължение по 43, ал. 3, т. 6 от ЗМСМА на секретаря на общината за организационно-техническо осигуряване на предварителни и окончателни данни (това е първата исковата молба), и като задължение за осигуряване на справки с оглед процедура по произвеждане на референдум – предварителна, окончателна и контролна, съгласно уточняваща молба от 11.09.2017 г.

Съдебният акт притежава всички реквизити по 172а АПК.

Решението съдържа точно, ясно и пълно произнасяне по цялото искане на ищците.

Решението има подробни мотиви, изложени на девет броя страници. В мотивите са посочени становища на страните, фактите по делото, правните изводи на съда, поради което считам, че волята на съда е валидно формирана и съдебният акт не страда от порок – нищожност. Решението няма порок.

С оглед премета на конкретната молба за допълване, считам че такава непълнота няма.

С молбата за допълване се иска от съда да отговори на въпроса: Кое е правното средство за установяване на броя на гражданите с избирателни права към момента на вписването на подписката за местен рефер в регистъра? Този въпрос е извън предмета на делото и искането на ищците е заето от последния абзац на мотивната част на решението, предхождаща диспозитива му.

Искам да отбележа, че молителите по искането за допълване на решението и касационни жалбоподатели ползват едно и също твърдение, че решението няма отговор на горепосочения въпрос и с този въпрос правят опит за обосноваване на нищожност на решението, евентуално неоснователност и същевременно за непълнота на произнасянето.

Ползвайки едно и също твърдение за липса на отговор, ищците фактически не ангажират доказателства за тези си твърдения, а и твърденията им за пороци в съдебния акт са противоречиви.

Този въпрос е нов и допълнителен спрямо предмета на делото. Недопустимо е с молбата за допълване на решението да се въвежда ново искане – допълнително и различно от първоначално въведеното. Считам, че евентуално уважаване на молбата за допълване на решението би представлявало произнасяне свръх петитум.

Не може предметът на делото да е въпрос към съда – как и с какви правни средства да се удовлетвори конкретно искане.

Поради изложеното считам молбата за недопустима, евентуално считам, че следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Извън горното искам да посоча, че евентуално отговори на поставения от ищците въпрос с молбата за допълване на решението биха могли да бъдат законодателна промяна чрез изменение на законите, уреждащи процедурата за провеждане на местен референдум или предоставяне на исканата информация така, както е поискана с молбата за допълване на решението от ГД ГРАО, която управлява програмния продукт, по отношение на който общините имат ограничен достъп, но решението съдържа мотиви в тази част.

Това становище представям и в писмен вид на съда.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: